Звіт про діяльність Головного управління статистики в Одеській області у 2015 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол колегії

Головного управління

статистики в Одеській області

24.02.2016 № 2

Головне управління статистики в Одеській області (ГУС) здійснювало свою діяльність відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління статистики в Одеській області, а також згідно з пріоритетами Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року. Діяльність проаналізована за такими основними напрямами:

- організація і проведення статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в Одеській області;

- моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи ;

- установлення партнерських стосунків із респондентами державних статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних;

- впровадження науково обґрунтованої статистичної методології та статистичної інфраструктури;

- впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації;

- удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів;

- результати фінансової діяльності.

Впродовж 2015 р. ГУС було виконані усі роботи, передбачені Комплексною програмою ГУС. У ході виконання запізнень, помилок і виправлень у вищезазначених роботах не виявлено, перенесення термінів надання інформації на державний рівень не зафіксовано. Усього фахівці ГУС прийняли участь у 98 державних статистичних спостереженнях різної періодичності.

У 2015 р. під керівництвом Держстату відбулась інвентаризація державних статистичних спостережень, які будуть проводитись у 2017 р. У процесі інвентаризації фахівці ГУС надали 42 пропозиції стосовно удосконалення державних статистичних спостережень, 24 з яких були враховані Держстатом.

Для доведення до державних органів та інших користувачів результатів проведення державних статистичних спостережень ГУС здійснює широку інформаційно-публікаційну діяльність. На веб-сайті ГУС оприлюднено 271 експрес-випускнайбільш оперативна статистична інформація. Окрім того, підготовлено 230 статистичних бюлетенів, 31 статзбірник та 28 спеціальних доповідей.

ГУС проводить роботу з висвітлення результатів державних статспостережень у засобах масової інформації. Протягом 2015 р. було оприлюднено 2166 комплексних повідомлень про соціально-економічне становище області та інформаційних матеріалів з різних актуальних питань сьогодення. Фахівці ГУС 94 раза виступали на радіо та телебаченні та провели 4 зустрічі з представниками ЗМІ.

Великим попитом користується веб-сайт ГУС, який модифікується та розвивається. На сайті розміщується оперативні статистичні дані, дані у динаміці за ряд років, а також широкий спектр службової інформації про діяльність ГУС, новини для респондентів та користувачів. Тільки у розділі «Статистична інформація» було розміщено 582 матеріали. На веб-сайті ГУС діє сервіс для респондентіввводячи код ЄДРПОУ, респондент отримує перелік звітності, яку він повинен надавати у поточному році. За рік зафіксовано 82471 відвідування веб-сайту ГУС.

З метою проведення моніторингу інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи проводяться анкетні опитування. Всього у звітному періоді було проведено 12 опитувань думки користувачів, у тому числі з питань статистики будівництва та інвестицій, нефінансових послуг, сільського господарства, населення, зовнішньоекономічної діяльності, структурної статистики, статистики ринку праці, комплексних статистичних видань та поширення статистичної інформації тощо. За результатами цих опитувань було отримано й опрацьовано 34 анкети. На протязі 2015 р. продовжував здійснюватися двосторонній зв’язок із користувачами, які бажають приймати участь в анкетних обстеженнях завдяки закладки на веб-сайті ГУС «Анкетування користувачів статистичної інформації», в якій у відповідні терміни розміщується анонс, анкета та результати анкетування.

За рік ГУС було визначено 70 ключових користувачів статистичної інформації. З ними було проведено 21 круглий стіл, на яких розглядались питання статистичної методології. ГУС було підготовлено 21 матеріал рекламного характеру. З різними запитаннями до ГУС звертались користувачі статистичної інформації. На ці запити були надані 1879 відповідей, які містили статистичну інформацію, та 195 із роз’ясненнями стосовно статистичної методології та організації державних статистичних спостережень. Окрім цього, було заключено 4479 угод (договорів, задоволено заявок) про надання інформаційних послуг користувачам статистичної інформації на платній основі.

Також проводилась робота з інформаційними запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Усього до ГУС за звітний рік надійшло 96 запитів, на які були надані відповіді у визначений законодавством термін.

Для встановлення партнерських відносин з респондентами та забезпечення достовірності статистичних даних органами державної статистики широко практикується проведення нарад і семінарів з питань обліку та звітності, надання методологічної допомоги при складанні статзвітності, підготовка оглядових листів методичного та організаційного характеру за результатами проведення державних статистичних спостережень. Так, у звітному році проведено 115 інструктивних нарад і семінарів з респондентами, підготовлено 889 оглядових, інструктивних, організаційних листів та відповідей на запити.

Також респондентам постійно надається консультативна методологічна допомога, у тому числі з виходом на підприємство. За 2015 р. було проведено 145 таких заходів, у процесі яких була надана допомога 319 респондентам.

Було проведено 6 анкетних опитувань респондентів державних статистичних спостережень з метою дослідження думки респондентів стосовно звітного навантаження, визначення складності статичного інструментарію, а також організації статистичних спостережень та приймання звітності, у тому числі у форматі «Єдиного вікна». Усього було опитано 691 респондента.

За порушення встановленого порядку подання даних державних статистичних спостережень відповідно до статей 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення було притягнуто до адміністративної відповідальності 80 посадових  осіб.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" органами державної статистики проводилась робота щодо розгляду звернень громадян та вирішення порушених ними питань. У 2015 р. до ГУС надійшло 101 звернення, які були вчасно опрацьовані. На усі звернення були дані відповіді згідно з чинним законодавством.

У звітному періоді Держстат продовжував здійснювати заходи з подальшого вдосконалення методології збирання та оброблення статистичної інформації, адаптації національних методологічних засад статистики до вимог міжнародних та європейських стандартів, покращення організації державних статистичних спостережень, оптимізації їх кількості та поліпшення змістовності. Для упорядкування та стандартного представлення напрямів статистичної діяльності в частині виробництва статистичних даних ГУС приймає участь у впровадженні науково обґрунтованої статистичної методології та статистичної інфраструктури.

У рамках впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації удосконалювалася система електронної звітності органів державної статистики, що дозволяє респондентам подавати статистичну та фінансову звітність через мережу Інтернет. Для нормативно-правового регулювання подання респондентами відповідної звітності діє Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики. Розширився перелік програмних засобів, за допомогою яких можна звітувати в електронному вигляді, а також перелік задіяних акредитованих центрів сертифікації ключів. Усе вищезазначене призвело до суттєвого зростання кількості респондентів Одеської області, які звітують в електронному вигляді (на кінець 2015 р. – 12253 респондента).

Забезпечення реалізації державної кадрової політики у ГУС здійснювалося протягом 2015 р. відділом кадрового забезпечення під контролем керівництва ГУС, відповідно до затвердженого начальником ГУС річного плану роботи з кадрами, спрямованого на реалізацію законодавчих актів про державну службу та законодавства про працю, антикорупційного законодавства, інших нормативних документів з питань кадрової роботи та державної служби.

З метою оптимізації роботи та враховуючи запровадження процесно-орієнтовного підходу до вироблення статистичної інформації та організації статистичної діяльності зазнала змін структура ГУС. На виконання наказу Державної служби статистики України від 21.09.2015 № 211 «Про штатну чисельність працівників головних управлінь статистики в областях та м. Києві» та відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП у ГУС вивільнено 33 особи.

Станом на 1 січня 2016 р. штатним розписом ГУС передбачено 18 структурних підрозділів: керівництво, 12 функціональних та 5 обслуговуючих; 13 відокремлених підрозділів статистики; 3 посади, які підпорядковані особисто начальнику ГУС.

Штатна чисельність структурних та відокремлених підрозділів ГУС становить 383 посади, фактична кількість працівників – 366 осіб. Статус державного службовця мають 296 осіб. 97 осіб обіймають посади керівників, 253 особи ‑ посади спеціалістів. Повну вищу освіту мають 288 осіб, 25 осіб мають дві або більше вищі освіти. Питома вага жінок серед державних службовців традиційна для ГУС і становить 95,6% 283 особи.

Впродовж 2015 р. звільнено з державної служби 90 осіб. Коефіцієнт плинності кадрів у цілому по ГУС за 2015 р. склав 14,2%.

У 2015 р. відділом кадрового забезпечення продовжено роботу по проведенню перевірки достовірності відомостей, поданих працівниками ГУС, щодо застосування до них заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». На WEB-сайті ГУС оприлюднювались копії заяв про проведення перевірки та декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Повідомлення про початок проведення перевірки надсилалось до Головного територіального управління юстиції в Одеській області. Запити щодо осіб, які підлягають перевірці направлялись до органів виконавчої влади відповідно до Переліку органів, що проводять перевірку. У 2015 р. висновків щодо виявлення застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Законом України «Про очищення влади», від органів виконавчої влади не надходило. Звільнень в результаті перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», не відбувалося.

У 2015 р. державні службовці ГУС взяли участь у проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Одна особа нагороджена Почесною грамотою Державної служби статистики України та стала лауреатом ІІ етапу першого туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Зараховані на І курс Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» 3 державних службовця.

Фінансова діяльність ГУС у 2015 р. здійснювалась відповідно до чинного бюджетного законодавства України.

Кошторисом загального фонду ГУС в Одеській області передбачено видатки на 2015 р. на загальну суму 21616254 грн., з яких:

КПКВК 1207010 "Керівництво та управління у сфері статистики" – 21458160,00 грн.;

КПКВК 1207030 "Обстеження умов життя домогосподарств" – 158094,00 грн.;

Кошторисом спеціального фонду ГУС в Одеській області передбачено видатки на 2015 р. за КПКВК 1207010 "Керівництво та управління у сфері статистики" – 812304,00 грн., з яких:

- 723678,00 грн. – ККДБ 25010100 – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

- 87366,00 грн. – ККДБ 25010300 – плата за оренду майна бюджетних установ;

- 1260,00 грн. – ККДБ 25010400 – надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

- 432029,98 грн. – ККФБ 602100  залишок коштів на початок періоду.