Звіт про діяльність Головного управління статистики в Одеській області у 2016 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол колегії

Головного управління

статистики в Одеській області

15./03.2017 3

Загальна інформація

 

Основні напрями діяльності

 

Головне управління статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області) здійснювало свою діяльність відповідно до:

         Закону України  «Про державну статистику»;

         Положення про Головне управління статистики в Одеській області;

         Плану державних статистичних спостережень.

 

Діяльність ГУС в Одеській області проаналізована за такими основними напрямами:

– організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в Одеській області, а також за їх результатами статистичних публікацій (інформації);

– моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи;

– установлення партнерських стосунків із респондентами державних статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних;

– впровадження науково обґрунтованої статистичної методології та статистичної інфраструктури;

– впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації;

– удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів;

– результати фінансової діяльності.

 

II. Оцінка стану справ

 

Організація і проведення державних статистичних спостережень

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2016 рік (далі – План), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 201-р, фахівці ГУС в Одеській області провели 88 державних статистичних спостережень.

На виконання Плану фахівцями ГУС в Одеській області збиралися й опрацьовувалися дані за 118 формами державної статистичної та фінансової звітності різної періодичності та 17 анкетами для проведення спеціально організованих статистичних спостережень.

Упродовж 2016 року ГУС в Одеській області виконано усі роботи, передбачені Комплексною програмою ГУС в Одеській області на 2016 рік. У ході виконання програми запізнень, помилок і виправлень у вищезазначених роботах не виявлено, перенесення термінів надання інформації не зафіксовано.

У 2016 році Держстатом проведено інвентаризацію державних статистичних спостережень, які будуть проводитись у 2018 році. У процесі інвентаризації фахівці ГУС в Одеській області надали 47 пропозицій стосовно удосконалення державних статистичних спостережень, 17 з яких були враховані Держстатом.

 

Поширення інформації та комунікації

 

Основним джерелом інформації в Одеській області залишається веб-сайт ГУС в Одеській області (http://www.od.ukrstat.gov.ua/).

Протягом 2016 року на офіційному сайті ГУС в Одеській області будо зафіксовано 114180 відвідувань.

На сайті розміщуються оперативні статистичні дані, дані у динаміці за ряд років, а також широкий спектр службової інформації про діяльність ГУС в Одеській області, новини для респондентів та користувачів. Тільки у розділі «Статистична інформація» було розміщено 546 матеріалів. Також на веб-сайті ГУС в Одеській області діє сервіс для респондентів – вводячи код ЄДРПОУ, респондент отримує перелік форм звітності, які він повинен надавати у поточному році.

Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації в регіоні ГУС в Одеській області було підготовлено такі видання:

Ø  статистичні збірники – 18;

Ø  статистичні бюлетені – 123;

Ø  доповіді – 12;

Ø  експрес-випуски – 211.

Каталог видань представлено на сайті Головного управління статистики в Одеській області у розділі «Публікації».

ГУС в Одеській області проводить роботу з висвітлення результатів державних статспостережень у засобах масової інформації. Протягом 2016 року було оприлюднено 1537 комплексних повідомлень про соціально-економічне становище регіону, міст та районів області та інформаційних матеріалів з різних актуальних питань сьогодення. Фахівці ГУС в Одеській області 65 разів виступали на радіо та телебаченні та проводили  зустрічі з представниками ЗМІ.

За рік 2016 рік ГУС в Одеській області було визначено 72 ключових користувача статистичної інформації. З користувачами було проведено 15 зустрічей, на яких розглядались питання популяризації статистики. ГУС в Одеській області було підготовлено 10 матеріалів рекламного характеру.

З різними запитами до ГУС в Одеській області звертались користувачі статистичної інформації. На ці запити були надані 1317 відповідей, які містили статистичну інформацію, та 384 ‑ із роз’ясненнями стосовно статистичної методології та організації державних статистичних спостережень. Окрім цього, було заключено 3238 угод (договорів, задоволено заявок) про надання інформаційних послуг користувачам статистичної інформації на платній основі.

Також проводилась робота з інформаційними запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Усього до ГУС в Одеській області за звітний рік надійшло 125 запити, на які були надані відповіді у визначений законодавством термін.

ГУС в Одеській області проводилася робота щодо розгляду звернень громадян та вирішувались порушені ними питання. Всього у 2016 році до ГУС в Одеській області надійшло 60 звернень громадян. З них на особистому прийомі розглянуто 30 звернень. На усі звернення були надані ґрунтовні відповіді згідно з чинним законодавством.

З метою проведення моніторингу інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи проводяться анкетні опитування. Всього у звітному періоді було проведено 9 опитувань думки користувачів, у тому числі з питань статистики ринку праці, сільського, лісового та рибного господарства, навколишнього середовища. комплексних статистичних видань та поширення статистичної інформації тощо. За результатами цих опитувань було отримано й опрацьовано 29 анкет. Упродовж 2016 року продовжував здійснюватися двосторонній зв’язок із користувачами, які бажають приймати участь в анкетних обстеженнях завдяки закладки на веб-сайті ГУС «Анкетування користувачів статистичної інформації», в якої у відповідні терміни розміщується анонс, анкета та результати анкетування.

 

Взаємодія з респондентами

 

Для встановлення партнерських відносин з респондентами та забезпечення достовірності статистичних даних органами державної статистики широко практикується проведення нарад і семінарів з питань обліку та звітності, надання методологічної допомоги при складанні статзвітності, підготовка оглядових, методологічних та організаційних листів. Так, у звітному році проведено 109 інструктивних нарад і семінарів з респондентами, підготовлено 662 оглядових, інструктивних, організаційних листа та відповідей на запити.

Також респондентам постійно надається консультативна методологічна допомога, у тому числі з виходом на підприємство. За 2016 рік було проведено 8 таких заходів, у процесі яких була надана допомога 24 респондентам.

Було проведено 4 анкетних опитування респондентів державних статистичних спостережень з метою дослідження думки респондентів стосовно звітного навантаження, визначення складності статистичного інструментарію, а також організації статистичних спостережень та приймання звітності, у тому числі у форматі «Єдиного вікна». Усього було опитано 339 респондентів.

За порушення встановленого порядку подання даних державних статистичних спостережень відповідно до статей 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення було притягнуто до адміністративної відповідальності 51 посадову особу.

У рамках впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації удосконалювалася система електронної звітності органів державної статистики, що дозволяє респондентам подавати статистичну та фінансову звітність через мережу Інтернет. Для нормативно-правового регулювання подання респондентами відповідної звітності діє Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики. Розширився перелік програмних засобів, за допомогою яких можна звітувати в електронному вигляді, а також перелік задіяних акредитованих центрів сертифікації ключів. Усе вищезазначене призвело до суттєвого зростання кількості респондентів Одеської області, які звітують в електронному вигляді. В цілому протягом 2016 року отримано 193,9 тис. електронних звітів від 15656 респондентів. Порівняно з 2015 роком кількість респондентів збільшилась на 22,0%, поданих електронних звітів ‑ на 23,6%. Станом на 1 січня 2017 року, 56,6% респондентів надають статистичну звітність в електронному вигляді.

 

Людські ресурси

 

Забезпечення реалізації державної кадрової політики у ГУС в Одеській області здійснювалося протягом 2016 року відповідно до затвердженого начальником ГУС в Одеській області річного плану роботи з кадрами, спрямованого на реалізацію законодавчих актів про державну службу та законодавства про працю, антикорупційного законодавства, інших нормативних документів з питань кадрової роботи та державної служби.

Станом на 1 січня 2017 року штатним розписом ГУС в Одеській області передбачено 18 структурних підрозділів: керівництво, 12 функціональних та 5 обслуговуючих; 13 відокремлених підрозділів статистики. Штатна чисельність структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області становить 383 посади, фактична кількість працівників –  338 осіб. Статус державного службовця мають 202 особи з них 85 осіб обіймають посади керівників, 117 – посади спеціалістів. Питома вага жінок серед державних службовців традиційна для ГУС в Одеській області і становить 95,0%  192 особи.

Коефіцієнт плинності кадрів у цілому по регіону за звітний період складає 14,2%.

 Вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) мають 199 осіб або 98,5% від загальної кількості державних службовців, з них 26 мають дві вищі освіти. Кількість державних службовців з відповідною вищою освітою – 176 (87,1%). Навчаються у закладах освіти та здобувають ступень магістра (спеціаліста) 10 осіб, у тому числі здобувають другу вищу освіту 8 державних службовців.

За стажем роботи до 1 року в системі працюють 1,9% державних службовців; від 1 до 5 років –19,4; від 5 до 10 – 17,3%; більше 10 років – 61,4%. 56,5% керівників та 22,2% спеціалістів працюють в системі понад 20 років.

Серед керівного складу мають стаж державної служби від 1 до 4 років 2,4% керівників; від 5 до 8 років – 3,5%; від 9 до 12 – 9,4%; від 13 до 16 – 22,4%; понад 17 років – 62,3%, у тому числі понад 20 років – 55,3% .

Серед спеціалістів мають стаж державної служби до 1 року 1,8% спеціалістів; від 1 до 4 років – 20,5%; від 5 до 8 років – 17,9%; від 9 до 12 – 11,1%; від 13 до 16 – 17,9%; понад 17 років – 30,8%, у тому числі понад 20 років – 25,6%.

Підвищення рівня професійної компетентності працівників Головного управління статистики в Одеській області впродовж 2016 року здійснювалося за програмами спеціалізованих короткострокових курсів, тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткотермінових семінарів, стажування та шляхом систематичного самостійного навчання.

Зараховано до Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 1 особу та до Національної академії статистики обліку та аудиту за спеціальністю «Прикладна статистика» 1 особу.

 

Фінансові ресурси

 

У 2016 році фінансова діяльність Головного управління статистики в Одеській області здійснювалася за такими бюджетними програмами:

Видатки державного бюджету у 2016 році були затверджені в обсязі 23 400,3 тис. грн, у тому числі:

ГУС в Одеській області протягом року проводив моніторинг ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, що дозволило забезпечити розрахунки в повних обсягах за спожиті енергоносії та комунальні послуги.