Перелік документів Головного управління статистики в Одеській області, які містять публічну інформацію

 

№ з/п

Назва документа

Дата створення документа

Дата надходження документа

Джерело інформації (автор, від-повідальний підрозділ)

Під-става від-несення інфор-мації з обме-женим досту-пом

Строк  обмеження доступу до інформації, у разі її віднесення до ін-формації з обмеженим доступом

Галузь

Ключові  слова

Тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіо записи тощо)

Вид (нор-мативні акти, угоди, рі-шення, про-токоли, звіти, прес-релізи)

Проекти рішень (допо-відні записки, звер-нення, заяви, подання, пропо-зиції, листи тощо)

Форма, місце зберігання документа

1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

1.1.

Положення про Головне управління статистики в Одеській області

Наказ Державної служби статистики України від 21.02.2012  № 71

6.03.2012 

Відділ кадрового забез-печення

-

-

-

Положення

Текс-товий документ

Наказ

-

Відділ кад-рового забез-печення

1.2.

Принципи діяльності органів державної статистики

Наказ Держкомстату від 14.06.2010 №216

14.06.2010

Держ-комстат

-

-

-

Принципи діяльності

Текс-товий документ

Наказ

-

Управління координації статистичної діяльності та поширення інформації

1.3.

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2012р.

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 №1413-р

05.11.2008

Держ-комстат

-

-

-

Стратегія розвитку

Текс-товий документ

Розпорядження КМУ

-

Управління координації статистичної діяльності та поширення інформації

1.4.

Положення про колегію Головного управління статистики в Одеській області

Наказ ГУС в від 22.03.2012 №24

22.03.2012

Держ-комстат

-

-

-

Колегія

Текс-товий документ

Наказ

 

Управління координації статистичної діяльності та поширення інформації

1.5.

Регламент Головного управління статистики в Одеській області

Наказ ГУС від 2.10.2008  №397 (зі змінами згідно наказу ГУС від 19.02.2010 №49)

2.10.2008 

Управління координат-ції статис-тичної дія-льності та поширення інформації

-

-

-

Регламент

Текс-товий документ

Наказ

-

Управління координації статистичної діяльності та поширення інформації

1.6.

Положення про постійно діючу експертну комісію Головного управління статистики та її склад

Наказ ГУС від 29.12.2006 №515 зі змінами та доповненнями  згідно наказу ГУС від 04.03.2009 №51

29.12.2006

Відділ пра-вового і до-кументаль-ного забез-печення, ко-нтролю ви-конання, за-побігання та виявлення корупції

-

-

-

Експертна комісія

Текс-товий документ

Наказ

-

Відділ право-вого і доку-ментального забезпечення, контролю виконання, запобігання та виявлення корупції

1.7.

Положення про Комітет з конкурсних торгів Головного управління статистики

Наказ ГУС

від 2.01.2013 №4

2.01.2013

Управління фінансового забезпечен-ня, бухгал-терського обліку та звітності

-

-

-

Комітет з конкурсних торгів

Текс-товий документ

Наказ

-

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерсь-кого обліку та звітності

2. Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

2.1.

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Наказ Держкомстату від 28.11.2005 №386 зареєстровано в Мін’юсті 15.12.2005 за №1509/11789

15.12.2005

Держ-комстат

-

-

-

Порядок користуван-ня реєстром

Текс-товий документ

Наказ

-

Управління структурної статистики, статистики фінансів підприємств і реєстру ста-тистичних одиниць

2.2.

Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики

Наказ Держком-стату від 12.01.2011 №3

зареєстровано в Мін’юсті 29.03.2011 за №408/19146

29.03.2011

Управління інфор-маційних технологій

-

-

-

Порядок по-дання елек-тронної звітності

Текс-товий документ

Наказ

-

Управління інформацій-них технологій

2.3.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі"

Постанова Кабінету Міністрів від 08.11.2000 №1659 зі змінами та доповненнями  згідно постанови Кабінету Міністрів від 3.08.2011 №820

08.11.2000

Держ-комстат

-

-

-

Надання платних послуг

Текс-товий документ

Поста-нова Кабі-нету Мініс-трів

-

Управління фінансового забезпе-чення, бухгал-терського обліку та звітності

2.4.

Порядок розгляду заявок на виконання статистичних робіт та надання Головним  управлінням статистики в Одеській області послуг на платній основі,  що оплачуються за рахунок замовників

Наказ ГУС №368 від 23.10.2006 зареєстровано в Одеському обласному управлінні юстиції 31.10.2006 за №132/746

31.10.2006

Управління фінансо-вого забез-печення, бухгалтер-ського облі-ку та звітності

-

-

-

Порядок розгляду заявок

Текс-товий документ

Наказ

-

Управління фінансового забезпе-чення, бухгалтер-ського обліку та звітності

2.5.

Про затвердження тарифів на послуги, що надаються Головним  управлінням статистики в Одеській області

Наказ ГУС №192 від 13.05.2008 зареєстровано в Одеському обласному управлінні юстиції 28.05.2008 за №32/889

28.05.2008

Управлінь-ня фінансо-вого забез-печення, бухгалтер-ського облі-ку та звітності

-

-

-

Тарифи на послуги

Текс-товий документ

Наказ

-

Управління фінансового забезпечення, бухгалтер-ського обліку та звітності

3. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

3.1.

Порядок проведення анкетних опитувань користувачів  статис-тичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення їх результатів

Наказ ГУС від 31.12.2009 №408

31.12.2009

Управління координації статис-тичної дія-льності та поширення інформації

-

-

-

Акетні опитування

Текс-товий документ

Наказ

-

Управління координації статистичної діяльності та поширення інформації

4. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

4.1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Головного управління статистики в Одеській області

Наказ ГУС від 31.12.2004 №448

31.12.2004

Відділ кадрового забез-печення

-

-

-

Правила внутріш-нього трудового роз-порядку

Текс-товий документ

Наказ

-

Відділ кадрового забез-печення

4.2.

Графік особистого прийому громадян керівництвом ГУС

Наказ ГУС від 13.04.2012 №59, зі змінами від 30.07.2012 №190

13.04.2012

Відділ кадрового забезпечен-ня

-

-

-

Особистий прийом громадян

Текс-товий документ

Наказ

-

Відділ кадрового забезпечення

5. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

5.1.

Звіт про діяльність Головного управління статистики

Затверджено на засіданні колегії ГУС в Одеській області 27.02.2013 Протокол № 2

27.02.2013

Управління координації статис-тичної дія-льності та поширення інформації

-

-

-

Звіт про діяльність

Текс-товий документ

Звіт

-

Управління координації статистичної діяльності та поширення інформації

5.2.

Звіт про  надходження та використання коштів державного бюджету

-

27.02.2013

Управлінь-ня фінансо-вого забез-печення, бухгалтер-ського облі-ку та звітності

-

-

-

Звіт про використа-ння коштів держ-бюджету

Текс-товий документ

Звіт

-

Управління фінансового забез-печення, бухгалтер-ського облі-ку та звітності

5.3.

Інформація щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення

-

щоквар-тально  на 5 день після звітного періоду

Відділ пра-вового і до-кументаль-ного за без-печення, контролю виконання, запобігання та виявлення корупції

-

-

-

Звернення громадян

Текс-товий документ

Огляд

-

Відділ пра-вового і до-кументаль-ного за без-печення, контролю виконання, запобігання та виявлення корупції

5.4.

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" в органах державної статистики

-

 Щороку у січні

Відділ пра-вового і до-кументаль-ного за без-печення, контролю виконання, запобігання та виявлення корупції

-

-

-

Боротьба з корупцією

Текс-товий документ

Огляд

-

Відділ пра-вового і до-кументаль-ного за без-печення, контролю виконання, запобігання та виявлення корупції

6. Інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень

6.1.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління статистики в Одеській області

наказ ГУС

від 12.03.2012 №17

12.03.2012

Відділ кадрового забезпечен-ня

-

-

-

Конкурс на заміщення вакантних посад

Текс-товий документ

Наказ

-

Відділ кадрового забезпечен-ня

6.2.

Місце знаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти

-

-

Управління

інформа-ційних технологій

-

-

-

Адреса та реквізити

Текс-товий документ

-

-

Управління

інформа-ційних технологій

6.3.

Прізвище, ім'я та по-батькові начальника Головного управління статистики та його заступників, а також начальників управлінь та відділів ГУС, відокремлених структурних підрозділів у районах, їх основні функції

-

-

Відділ кадрового забезпечен-ня

-

-

-

Керівниц-тво

Текс-товий документ

-

-

Відділ кадрового забезпечен-ня

6.4.

Комплексний план роботи ГУС

Затверджено начальником ГУС 31.01.2013

31.01.2013

Управління координації статис-тичної дія-льності та поширення інформації

-

-

-

План роботи

Текс-товий документ

План

-

Управління координації статистичної діяльності та поширення інформації