Звіт про проведену роботу щодо запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні статистики в Одеській області за 2021 рік

 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану роботи з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік, у Головному управлінні статистики в Одеській області протягом 2021 року здійснювалися антикорупційні заходи з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом року усі заходи, направлені на попередження та виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства, підвищення особистої відповідальності працівників Головного управління статистики в Одеській області та неприпустимість вчинення корупції або пов’язаних з корупцією правопорушень, виконано в установлені строки та в повному обсязі.

Протягом звітного періоду проводилась роз’яснювальна робота серед державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Здійснювались організаційні заходи щодо забезпечення своєчасного подання співробітниками Головного управління статистики в Одеській області декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Декларація). З метою надання методичної допомоги державним службовцям, з питань заповнення та своєчасного подання електронної форми Декларації за 2020 рік у Головному управлінні статистики в Одеській області, проведено лекції та забезпечено працівників відповідними методичними матеріалами (роз’яснення, пам’ятки).

Проводилась робота щодо інформування працівників про наявність обов’язку суб’єктів декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подати Декларацію при звільненні за період, не охоплений раніше поданими деклараціями та Декларацію після звільнення.

На виконання статті 45, частини 1 статті 512 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609 (із змінами), чинного на момент проведення перевірки, здійснювалась перевірка фактів подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) у Головному управління статистики в Одеській області, електронної форми Декларацій.

За результатами проведеної перевірки, після граничного терміну подачі електронної форми Декларацій за 2020 рік, випадків неподання/несвоєчасного подання таких декларацій суб’єктами декларування Головного управління статистики в Одеській області не виявлено.

 

Також проводилась роз’яснювальна робота щодо необхідності повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента суб’єктами декларування або членами їх сімей та інформування про суттєві зміни у майновому стані суб'єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до Закону, а також суб'єктами декларування, які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків.

На засіданнях колегії Головного управління статистки в Одеській області протягом звітного періоду розглядались питання «Про результати реалізації заходів антикорупційної політики за 2020 рік та у першому півріччі 2021 року».

Протягом звітного періоду погоджувалися (візувалися) проєкти організаційно-розпорядчих документів Головного управління статистики в Одеській області на предмет наявності чинників, сприятливих для вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та з метою вжиття відповідних заходів у разі їх виявлення. У результаті експертизи корупціогенних чинників не виявлено.

З метою виявлення чинників, що можуть призвести до корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Головного управління статистики в Одеській області категорії «Б» та «В» були вжиті організаційні та практичні заходи для членів конкурсної комісії, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання виникнення конфлікту інтересів, недопущення будь-якого впливу на членів конкурсної комісії зі сторони третьої особи.

Здійснювався контроль при прийнятті на роботу державних службовців на засадах неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог діючого законодавства.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» у Головному управлінні статистики в Одеській області у 2021 році було проведено перевірку стосовно новопризначених працівників, до яких заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 вищезазначеного Закону не застосовуються.

За звітний період у Головного управління статистики в Одеській області випадків порушення вимог антикорупційного законодавства не зафіксовано. Службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб державними службовцями Головного управління статистики в Одеській області, за 2021 рік не проводились, у зв’язку з відсутністю вищезазначених правопорушень.

Звернення від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції до Головного управління статистики в Одеській області не надходили. Інформація про вчинення державними службовцями Головного управління статистики в Одеській області корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема, порушень спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям або проходженням державної служби, до Головного управління статистики в Одеській області не надходила.

З метою забезпечення прозорості та відкритості, вільного доступу громадян до інформації на офіційному вебсайті Головного управління статистики в Одеській області постійно оновлюється рубрика «Запобігання проявам корупції».