Схвалено колегією

Головного управління статистики в Одеській області

Протокол від 27.12.2017 № 10

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ

СТАТИСТИЧНИХ ВИДАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ДО ВИПУСКУ

У 2018 РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса 2017

 


Каталог інформує про статистичні видання Головного управління статистики в Одеській області на 2018 рік (видання не розповсюджуються через книжкову торгівельну мережу).

Каталог сформований за структурою, яка відповідає Довіднику розділів статистики, розробленому на основі міжнародної Класифікації статистичної діяльності (Classification of Statistical Activities (CSA)) та затвердженому наказом Держстату від 16.04.2016 № 98.

У каталозі вміщено перелік видань, які містять інформацію про соціально-економічний стан області по видах економічної діяльності, по містах та районах області.

Видання можуть зацікавити не тільки фахівців, але й широке коло читачів. Каталог носить орієнтовний характер, протягом року у ньому можливі зміни.

Наведена орієнтовна вартість видань згідно з діючими в Головному управлінні статистики в Одеській області тарифами. У каталозі наведена орієнтована ціна одного примірника без урахування періодичності. Усі видання готуються і реалізуються як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. 

Для одержання видань у 2018 році необхідно заключити договір на отримання статистичної інформації.

Видання, які містять дані за 2017 рік, видаватимуться у 2018 році і тому підлягають включенню у договори на 2018 рік.

Бланки договору можна отримати в управлінні фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління статистики в Одеській області за адресою: вул. Польська, 20а, кім. 105 (тел. 725-14-37), а також на сайті Головного управління.

Можливе разове придбання видань по безготівковому рахунку.

За довідками звертатися за тел. 722-08-60, 725-37-12.

 

Головне управління статистики

в Одеській області

адреса: вул. Польська, 20а, м.Одеса, 65026

тел.: 722-20-00

тел./факс:725-92-24

електрона пошта: gus@od.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.od.ukrstat.gov.ua

 

 

 

ã Головне управління статистики в Одеській області, 2017

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ

 

1.    Статистичний збірник «Чисельність населення Одеської області на 1 січня 2018 року» (червень).

Наведено дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць, чисельність наявного та постійного населення на 1 січня 2018 року; середньорічну чисельність за 2017 рік; чисельність населення сільських та міських поселень області. Вміщує дані про природний та міграційний рух населення, та елементи формування складових чисельності населення області у 2017 році; адміністративно-територіальні зміни області; міжрегіональні порівняння демографічних показників.

Орієнтована ціна

електронний – 131 грн

друкований – 157 грн

 

2.    Статистичний збірник «Населення Одеської області у 2017 році – демографічний щорічник» (грудень).

Містить повний матеріал щодо демографічних показників за 2017 рік. Розглядається динаміка чисельності наявного населення та формування приросту (скорочення) у 1991–2017 роках, адміністративно-територіальний устрій області та зміни, які відбулися у 2017 році, розподіл населення за статтю та віком. Пропонується інформація про шлюби та розлучення, які відбулися у 1991–2017 роках; надаються показники народжуваності та смертності населення області. Розглянуто міграційні процеси, що відбулися в області; пропонуються міжрегіональні порівняння населення України за демографічними показниками.

Орієнтована ціна

електронний – 348 грн

друкований – 432 грн

 

 

РИНОК ПРАЦІ

 

3.    Статистичний збірник «Праця в Одеській області у 2017 році» (вересень).

Містить матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників та основні тенденції, які відбулись у сфері соціально-трудових відносин у 2017 році порівняно з 2015-2016 роками: зайнятість, попит та пропозиція робочої сили, її мобільність, розмір номінальної та реальної заробітної плати, стан її виплати, неповна зайнятість, стан укладення колективних договорів. Усі показники наводяться за видами економічної та промислової діяльності, окремі – в розрізі районів та міст обласного значення і за регіонами України.

Орієнтована ціна 

електронний – 250 грн

друкований – 354 грн

 

4.    Статистичний збірник «Економічна активність населення Одеської області у 2017 році» (вересень).

У збірнику наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці області, за статтю, місцем проживання, віком та рівнем освіти, отримані за матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Основні показники економічної активності населення наведені за 2010-2017 роки.

Також висвітлюється питання соціального захисту безробітних, попиту, пропозиції та працевлаштування працівників за професійними групами та видами економічної діяльності.

Орієнтована ціна 

електронний - 283 грн

друкований – 342 грн

 

5.    Статистичний бюлетень «Праця в Одеській області» (щоквартально).

До статистичного бюлетеня входять матеріали, що характеризують кількість найманих працівників, рівень їх заробітної плати, структуру фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, структуру фонду робочого часу, вимушену неповну зайнятість, кількість прийнятих та звільнених працівників за видами економічної і промислової діяльності, а також наведено окремі основні показники зі статистики праці у розрізі міст та районів області. Крім того, окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості.

Орієнтована ціна

електронний –  142 грн

друкований – 168 грн

 

                                                     ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ

 

6.    Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств Одеської області у 2017 році» (грудень).

У статистичному збірнику наведені підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2013–2017 роках. Публікація містить матеріали щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та іншими соціально-економічними ознаками. У збірнику наводяться показники диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту.

Орієнтована ціна 

електронний – 196 грн

друкований – 248 грн

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

7.    Статистичний збірник «Соціальний захист населення Одеської області у 2017 році» (серпень).

Містить дані про кількість пенсіонерів області, середній розмір пенсій, кількість інвалідів, надання соціальних послуг територіальними центрами соціального обслуговування, грошової та натуральної допомоги громадянам та інших видів державної соціальної допомоги, розподіл захворювань, зареєстрованих у окремих вікових груп населення за класами хвороб, про діяльність інтернатних закладів для дітей та дорослих та закладів соціального захисту для дітей, про діяльність дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх всиновлення упродовж року, оздоровлення окремих категорій дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, про соціальну роботу, яка проведена в закладах для бездомних громадян.

Орієнтовна ціна 

електронний – 358 грн

друкований – 440 грн

 

8.    Статистичний бюлетень «Оплата населенням Одеської області житлово-комунальних послуг» (щомісячно).

Наведено дані про нарахування, оплату та заборгованість населення за житлово-комунальні послуги (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізоване постачання холодної води та водовідведення, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання природного газу, вивезення побутових відходів, електроенергію), кількість власників особових рахунків, які мали борг за житлово-комунальні послуги, у тому числі 3 і більше місяців, рівень сплати населенням за звітний місяць та с початку року.

Орієнтовна ціна 

електронний –76 грн

друкований – 89 грн

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Діяльність підприємств

9.    Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності підприємств в Одеській області у 2017 році» (листопад).

Містить інформацію про показники структурного обстеження підприємств (кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, склад балансу, оборотні активи) підприємств. Дані наведено у цілому по області, в розрізі видів економічної діяльності, міст та районів, а також приведені таблиці за видами промислової діяльності. Дані сформовано за основним видом економічної діяльності з урахуванням результатів діяльності малих підприємств, без банків та бюджетних установ (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2017 році).

Орієнтовна ціна:

електронний – 228 грн

друкований – 261 грн

 

10.  Статистичний бюлетень «Основні показники діяльності малих підприємств Одеської області у 2017 році» (листопад).

Містить інформацію про кількість працівників, витрати на персонал, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансові показники (фінансові результати, рентабельність, бухгалтерські баланси, дебіторську та кредиторську заборгованість) діяльності малих підприємств та мікропідприємств області у 2017 році. Дані наведено у цілому по області, в розрізі видів економічної діяльності, міст та районів, а також приведені таблиці за видами промислової діяльності (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2017 році).

Орієнтовна ціна

електронний – 228 грн

друкований – 260 грн

 

Внутрішня торгівля

 

11.  Статистичний збірник «Внутрішня торгівля в Одеській області у 2017 році» (вересень).

У збірнику наведено дані про обсяги роздрібного товарообороту підприємств в цілому по області, у розподілі за місцем розташування мережі, за видами економічної діяльності, про товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарні запаси, про кількість підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, про їх мережу.

Наведено дані, що характеризують оптову торгівлю. Відображені дані щодо товарної структури оптового товарообороту, продажу товарів виробництва України, наявності товарних запасів, складів.

Орієнтовна ціна

електронний – 272 грн

друкований – 326 грн

 

Капітальні інвестиції

 

12.  Статистичний бюлетень «Інвестиції в Одеській області» (щоквартально).

Наведені дані про капітальні інвестиції за джерелами фінансування, за видами економічної діяльності у цілому по області та у розрізі міст та районів.

Містить інформацію щодо надходження іноземних інвестицій в область, а також вкладення коштів підприємствами області в економіку країн світу; обсяги інвестицій за видами економічної діяльності та країнами світу. Дані наведені по області, а також у розрізі міст та районів.

Орієнтовна ціна

електронний – 142 грн

друкований – 168 грн

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

13. Довідник сільськогосподарських підприємств Одеської області (травень)

Довідник, який створюється в електронному вигляді у форматі EXCEL, містить перелік суб’єктів господарювання, які провадять свою економічну діяльність у сфері сільського господарства. Підготовка довідника здійснюється на базі Реєстру сільськогосподарських товаровиробників «АГРО».

Довідник містить інформацію про підприємства, які мають площі сільськогосподарських угідь понад 100 га або мають значну питому вагу у виробництві продукції тваринництва.

Містить найменування сільськогосподарського підприємства; інформацію про основні види економічної діяльності (КВЕД), якими займається підприємство; поштову та електронну адресу; телефон; прізвище керівника. Формат EXCEL дозволяє сортувати перелік за необхідними критеріями.

Орієнтовна ціна

електронний – 760 грн

14.  Статистичний бюлетень «Виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в Одеській області у 2017 році» (березень).

Статистичний бюлетень містить показники, які характеризують кількість сільськогосподарських тварин, обсяги виробництва основних видів продукції тваринництва, продуктивність сільськогосподарських тварин, а також наявність та витрати кормів на годівлю сільськогосподарських тварин.

Дані наведено за категоріями господарств та за районами.

Орієнтовна ціна

електронний – 337 грн

друкований – 402 грн

 

15.  Статистичний бюлетень «Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в Одеській області у 2017 році» (квітень).

Містить дані щодо розмірів посівних та зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, плодоягідних та виноградних насаджень на всіх та меліорованих землях. Наведено дані щодо внесення мінеральних та органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами. Інформацію наведено по області та в розрізі районів.

Орієнтовна ціна 

електронний – 445 грн

друкований – 536 грн

 

16. Статистичний бюлетень «Посівні площі сільськогосподарських культур в Одеській області під урожай 2018 року» (липень).

Містить дані про розміри посівних площ основних сільськогосподарських культур в цілому по Одеській області в розрізі категорій господарств та за районами.

Орієнтовна ціна

електронний – 272 грн

друкований – 294 грн

 

17. Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами Одеської області у 2017 році» (лютий).

У статистичному бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих), дані про обсяги продукції, переробленої на своїх потужностях та переданої для перероблення на давальницьких засадах, а також дані про продукцію, яка зберігається безпосередньо в підприємстві (власної та прийнятої на зберігання) на кінець звітного періоду.

Орієнтовна ціна

електронний – 272 грн

друкований – 304 грн

 

Енергетика

 

18.  Статистичний збірник «Паливно-енергетичні ресурси Одеської області у 2017 році» (серпень).

Наведені статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо залишків, перетворення та кінцевого споживання ПЕР, показники питомих витрат палива та енергії на виробництво енергоємних видів продукції.

Додатково для порівняння приведені дані щодо використання ПЕР по Україні та областях, динаміка імпорту нафти та продуктів її переробки.

Орієнтовна ціна

електронний – 239 грн

друкований – 274 грн

 

Промисловість

 

19.    Довідник промислових підприємств Одеської області (червень).

Містить найменування промислових підприємств області, фактичну адресу, телефон, прізвище керівників, номенклатуру основних видів продукції. Уся інформація наведена за видами промислової діяльності.

Орієнтовна ціна 

електронний – 283 грн

друкований – 426 грн

 

Будівництво

 

20.  Статистичний бюлетень «Прийняття в експлуатацію житла та об'єктів соціальної сфери в Одеській області» (щоквартально).

Містить інформацію про будівництво житла та об’єктів соціально-культурного призначення у поточному році. Показники наведені в цілому по області та у розрізі міст і районів. Містить інформацію щодо прийняття в експлуатацію виробничих потужностей та інших об’єктів та споруд в області.

Орієнтовна ціна 

електронний – 120 грн

друкований – 133 грн

 


Транспорт

 

21.    Довідник підприємств транспорту та зв’язку Одеської області (червень).

Розміщено інформацію про підприємства транспорту та зв'язку, включаючи малі (назва, адреса, телефон, спеціалізація).

Орієнтовна ціна

електронний – 142 грн

друкований – 164 грн 

 

22.    Статистичний збірник «Транспорт і зв’язок в Одеській області у 2017 році» (вересень).

Містить основні показники розвитку, роботи та використання залізничного, водного, автомобільного, авіаційного, трамвайного, тролейбусного транспорту та всіх видів зв’язку. Наведено дані про транспортну мережу, її упорядженість, а також з безпеки дорожнього руху, викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту, рух робочої сили, про інвестиції в підприємства транспорту і зв’язку. Включено дані про наявність рухомого складу за видами транспорту та призначенням, а також про транспорт Одеської області у порівнянні з областями України.

Орієнтовна ціна 

електронний – 272 грн

друкований – 324 грн

 

Туризм

 

23.  Статистичний бюлетень «Туризм в Одеській області у 2017 році» (червень).

Наведено дані про загальні економічні показники суб’єктів туристичної діяльності (туроператорів та турагентів), про кількість та вартість проданих туристичних путівок, про кількість обслугованих туристів, про розподіл туристів за метою поїздки; дані щодо діяльності колективних засобів розміщування (готелів та аналогічних засобів розміщування та спеціалізованих засобів розміщування), кількості ліжок (місць) та номерів, середню місткість одного готелю і одного номера, кількості розміщених осіб, кількості ночівель (ліжко-днів), розподілу іноземних громадян по країнах, з яких вони прибули , кількості працюючих, фінансові показники.

Орієнтовна ціна 

електронний – 196 грн

друкований – 257 грн

 

 


ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

24. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля товарами та послугами в Одеській області у 2017 році» (липень).

У збірнику наведені дані за 2000–2017 роки про експорт (імпорт) товарів та послуг у розрізі країн, груп товарів та послуг.

Орієнтовна ціна

електронний – 239 грн

друкований – 279 грн

 

25. Статистичний бюлетень «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств і організацій Одеської області на ринку товарів та послуг» (щоквартально).

Наведені основні показники зовнішньоекономічної діяльності  підприємств регіону, а також дані про експорт (імпорт) товарів та послуги у розрізі країн, груп товарів та послуг.

Орієнтовна ціна 

електронний – 142 грн

друкований – 164 грн

 

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

 

26.    Статистичний бюлетень «Наукова та інноваційна діяльність в Одеській області у 2017 році» (серпень).

Характеризує науковий потенціал області, виконання обсягу науково-технічних робіт, фактичні обсяги закінчених і прийнятих замовником робіт, джерела фінансування науково-дослідних робіт, а також чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, розподіл їх за освітою, чисельність докторів і кандидатів наук, академіків, показники наукової діяльності організацій, стан інноваційної та патентно-ліцензійної діяльності підприємств та організацій області.

Орієнтовна ціна 

електронний – 142 грн

друкований – 161 грн

 

КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПРОДУКТИ ТА ІНША БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

 

27. Доповідь «Про соціально-економічне становище Одеської області» (щомісячно).

Містить текстовий аналіз соціально-економічного розвитку області за даними оперативної статистичної звітності із застосуванням графічного і табличного відображення. Дані, які характеризують економіку в розрізі різних класифікацій: видів діяльності, міст та районів області тощо, наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна

електронний – 185 грн

друкований – 214 грн

 

28. Статистичний збірник «Міста та райони Одеської області у 2017 році» (червень).

У збірнику наводяться широкий спектр статистичних показників по промисловості, сільському господарству, будівництву, транспорту, соціальної сфери, зовнішньоекономічній діяльності, фінансових результатах тощо по містах та районах області в динаміці більшості показників за 1995‑2017 роки.

Орієнтовна ціна

електронний – 283 грн

друкований – 451 грн

 

29. Статистичний збірник «Статистичний щорічник Одеської області у 2017 році» (вересень).

Збірник видається у вигляді книги. Містить широкий вибір актуальних показників економічного і соціального розвитку області, ресурсозбереження, промисловості, сільського господарства, будівництва та інвестицій, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища, цін і тарифів в динаміці більшості показників за 1995‑2017 роки. Наведено порівняння з іншими регіонами України.

Орієнтовна ціна 

електронний – 304 грн

друкований – 450 грн

 

30. Статистичний збірник «Статистичний щорічник міста Одеси у 2017 році» (липень).

Містить широкий вибір актуальних показників ресурсозбереження, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища по м.Одеса в динаміці більшості показників за 1995 ‑2017 роки. Наведено частку обласного центру у загальнообласних показниках, порівняння з найбільшими обласними центрами України.

Орієнтовна ціна 

електронний – 228 грн

друкований – 297 грн

31. Статистичний збірник «Статистичний щорічник району (міста) у2017 році» (серпень).

Готується по конкретному району або місту обласного підпорядкування на замовлення. Містить широкий вибір актуальних показників промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та зв’язку, фінансової діяльності, соціального розвитку, трудових ресурсів, забезпечення населення товарами та послугами, освіти, культури і охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища по конкретному району (місту) області в динаміці більшості показників за 1990‑2017 роки.

Орієнтовна ціна

електронний – 207 грн

друкований – 272 грн

 

32.  Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Одеської області» (щомісячно).

Містить дані оперативної звітності виробництва, результатів фінансової діяльності підприємств і організацій, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення. Складається із статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна

електронний – 196 грн

друкований – 248 грн

 

33. Статистичний бюлетень «Про соціально-економічне становище міста Одеси» (щомісячно).

Містить дані оперативної звітності з поточним аналізом розвитку промислового виробництва, результатів фінансової діяльності підприємств і організацій, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення по м.Одеса. Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна

електронний – 174 грн

друкований – 197 грн

 

34. Статистичний бюлетень «Про соціально-економічне становище міста (району)» (щомісячно).

Готується по конкретному району або місту обласного значення на замовлення, в електронному вигляді. Містить дані оперативної звітності з поточним аналізом розвитку промислового виробництва, результатів фінансової діяльності підприємств і організацій, соціального розвитку, матеріально-технічного забезпечення по місту (району). Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць. Дані наводяться наростаючим підсумком з початку року, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Орієнтовна ціна

електронний – 142 грн

 

35. Статистичний бюлетень «Основні показники економічного і соціального становища міст та районів Одеської області» (щомісячно).

Містить оперативні дані про соціально-економічне становище міст та районів Одеської області наростаючим підсумком з початку року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Складається із аналітичної текстової частини і статистичних таблиць, наданих у розрізі міст та районів області.

Орієнтована ціна

електронний – 152 грн

друкований – 194 грн

 

ДОДАТКОВІ ВИДАННЯ ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ КОРИСТУВАЧІВ

 

36. Довідник підприємств, які здійснювали діяльність із зовнішньої торгівлі товарами (червень)

Довідник, який створюється в електронному вигляді у форматі EXCEL, містить перелік суб’єктів господарювання, які у 2017р. здійснювали  зовнішню торгівлю товарами. Складається з двох частин: переліку підприємств, які здійснювали експорт товарів та перелік підприємств, які здійснювали імпорт товарів. Містить найменування, поштову та електронну адресу (при наявності), телефон, ПІБ керівника.

Орієнтовна ціна

електронний – 1215 грн

 

37. Довідник підприємств, які здійснювали діяльність із зовнішньої торгівлі послугами (червень)

Довідник, який створюється в електронному вигляді у форматі EXCEL, містить перелік суб’єктів господарювання, які у 2017р. здійснювали  зовнішню торгівлю послугами. Містить найменування, поштову та електронну адресу (при наявності), телефон, ПІБ керівника.

Орієнтовна ціна

електронний – 521 грн

 


38. Довідник підприємств, які мають іноземні інвестиції (червень)

Довідник, який створюється в електронному вигляді у форматі EXCEL, містить перелік суб’єктів господарювання, які на 01.01.2018р. мали іноземні інвестиції. Містить найменування, поштову та електронну адресу (при наявності), телефон, ПІБ керівника.

Орієнтовна ціна

електронний – 521 грн

 

 

 

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ)
– це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.

ЄДРПОУ містить дані щодо суб’єктів господарювання та є важливим компонентом інфраструктури державної статистики України. Його ведення має статистичні цілі. Але дані, що містяться в ЄДРПОУ, є відкритими та загальнодоступними. Так, доступна інформація про назву, адресу, види економічної діяльності, директора, телефони та електронні адреса тощо.

З питань отримання інформації з ЄДРПОУ необхідно звертатись за тел.722-71-90.


ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО ЗАПИТАХ КОРИСТУВАЧІВ

 

Надання статистичної інформації Головним управлінням статистики в Одеській області здійснюється на підставі укладеного договору по наданню послуг або замовлення на статистичні видання.

Окрім видань, які містяться у Каталозі, Головне управління статистики в Одеській області має можливість надати інформацію по одноразових запитах. Також за домовленістю можуть бути підготовлені спеціальні видання за замовленою тематикою.

Для виконання одноразового запиту користувач звертається до керівника Головного управління статистики в Одеській області з гарантійним листом. У гарантійному листі на ім’я начальника Головного управління статистики в Одеській області повинно бути вказано: перелік необхідних даних, період, за який необхідні дані, і згода на отримання платних послуг. Також існує можливість укладення договору на разове придбання статистичної інформації або статистичних видань.

При отриманні запиту працівники структурного підрозділу ГУС, відповідального за підготовку даної інформації, обчислюють вартість статистичних послуг, виходячи з витрат людино-днів на підготовку інформації та кількості сторінок вже підготовлених статистичних видань, узгоджують загальну вартість виконаних робіт та строки виконання із замовником; після чого запит  безпосередньо виконується.

 

Заявки на отримання інформації необхідно надсилати на адресу: 65026, м.Одеса, вул.Польська,20а, Головне управління статистики в Одеській області або на gus@od.ukrstat.gov.ua.

         Заключати договір – 65026 м.Одеса, вул. Польська, 20а, Головне управління статистики в Одеській області, управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, кімн. № 105.

 

                                          Телефони для довідок:

        (  722-08-60, 725-37-12 – про видання статистичних матеріалів

        (  725-14-37 – про порядок укладання договорів 

 

 

 

Вих. № 07.1-06/1483

Від 29.12.2017