ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

статистики в Одеській області

18.05.2017 № 32

 

Регламент Головного управління статистики в Одеській області

 

І. Загальні положення

 

1 Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

ГУС в Одеській області є територіальним органом державної статистики й безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (Держстату).

ГУС в Одеській області утворюється Держстатом та є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України. До складу ГУС в Одеській області входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний рівень) – управління (відділи) статистики у районах (далі – відокремлені підрозділи).

 

2. ГУС в Одеській області у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держстату, дорученнями Голови Держстату, іншими актами законодавства.

 

3. Основні завдання ГУС в Одеській області визначені у Положенні про Головне управління статистики в Одеській області, затвердженому наказом Держстату від 30.09.2015 № 242 зі змінами.

Основні завдання відокремлених підрозділів визначені у положеннях про них, затверджених наказом ГУС в Одеській області від 01.03.2017 № 3.

 

4. ГУС в Одеській області у межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру та здійснює контроль за їх виконанням, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими державними органами та органами місцевого самоврядування спільні акти.

 

5. ГУС в Одеській області під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через відокремлені підрозділи взаємодіє з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

 

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС в Одеській області, здійснюється у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

 

7. Діяльність ГУС в Одеській області є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів працівників ГУС в Одеській області та його відокремлених підрозділів.

 

8. Щорічно ГУС в Одеській області оприлюднюється звіт про результати діяльності, який розміщується на офіційному веб-сайті ГУС в Одеській області.

Громадянам, представникам засобів масової інформації інформація про діяльність ГУС в Одеській області та його відокремлених підрозділів надається згідно з чинним законодавством.

 

ІІ. Організація роботи ГУС в Одеській області

 

1.     Планування роботи

 

1. Основою для планування діяльності ГУС в Одеській області є План державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, Технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, плани роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

 

2. ГУС в Одеській області щороку складає Комплексну програму (далі – Програма), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, проведення перевірної роботи, координації діяльності відокремлених підрозділів та роботи з користувачами даних і респондентами, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

Програма формується відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності ГУС в Одеській області на підставі розроблених Держстатом макетів з урахуванням пропозицій самостійних структурних та відокремлених підрозділів, за погодженням з начальником та заступниками начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних повноважень та затверджується наказом ГУС в Одеській області.

 

3. Витяг з Програми розміщується на офіційному веб-сайті ГУС в Одеській області.

 

4. На підставі Програми самостійні структурні підрозділи ГУС в Одеській області та його відокремлені підрозділи (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають квартальні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику, заступникам начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

5. Моніторинг виконання Програми здійснюється відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності ГУС в Одеській області, квартальних планів роботи – керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області, відповідно. Інформація про виконання Програми заслуховується на засіданнях колегії ГУС в Одеській області відповідно до планів роботи колегії.

 

6. Зміни до Програми та квартальних планів самостійних структурних підрозділів та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області вносяться на погодження і затверджуються відповідно до порядку затвердження кожного з них.

 

7. Інформація про виконання квартальних планів роботи самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області готується керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області і подається на розгляд начальнику, та заступникам начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

2.      Моніторинг результатів роботи самостійних структурних та відокремлених  підрозділів ГУС в Одеській області

 

            1. Протягом року відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності ГУС в Одеській області здійснюється поточний моніторинг результатів роботи самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області на підставі запитальників самооцінки цих підрозділів, макети яких затверджуються колегією ГУС в Одеській області. Порядок здійснення моніторингу затверджується наказом ГУС в Одеській області.

            Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії ГУС в Одеській області згідно з планом роботи колегії.

 

 

 

 

3.            Визначення повноважень керівництва та інших працівників

ГУС в Одеській області

 

1. Повноваження начальника ГУС в Одеській області визначаються Положенням про ГУС в Одеській області.

 

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником та заступниками начальника ГУС в Одеській області затверджується наказом ГУС в Одеській області, у якому визначаються:

1) перелік самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником та заступниками начальника ГУС в Одеській області;

2) перелік функціональних повноважень, закріплених за заступниками начальника ГУС в Одеській області, що випливають із покладених на ГУС в Одеській області завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних повноважень заступників начальника ГУС в Одеській області в разі відсутності одного з них.

 

3. Положення про самостійні структурні та відокремлені підрозділи ГУС в Одеській області, а також підрозділи у їх складі розробляються керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області, погоджуються начальником та заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, відділом правового забезпечення та відділом управління персоналом ГУС в Одеській області і затверджуються наказом ГУС в Одеській області.

 

4. Посадові обов’язки керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області, а також підрозділів у їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов’язки інших працівників ГУС в Одеській області та його відокремлених підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Нацдержслужби України         від 19.09.2011 № 11, положеннями про структурні  та відокремлені підрозділи ГУС в Одеській області, та затверджуються наказом ГУС в Одеській області.

 

4.         Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі

та інші допоміжні органи

 

1. ГУС в Одеській області для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія ГУС в Одеській області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі статистики, обговорення проектів актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

комісія з питань роботи із службовою інформацією ГУС в Одеській області є постійно діючим органом ГУС в Одеській області, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» та іншими актами Держстату;

експертна комісія ГУС в Одеській області є постійно діючим органом, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві ГУС в Одеській області, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії державного архіву Одеської області;

тендерний комітет ГУС в Одеській області є органом, який утворено для організації робіт та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;

конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» ГУС в Одеській області є постійно діючим органом ГУС в Одеській області, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язкі, згідно із Законом України «Про державну службу»;

дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» ГУС в Одеській області, є постійно діючим органом ГУС в Одеській області, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків

 

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник ГУС в Одеській області. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються наказами ГУС в Одеській області.

 

5.     Управління персоналом та проходження державної служби

 

1. Організацію роботи з управління персоналом в ГУС в Одеській області здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.

 

2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у ГУС в Одеській області, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

3. Відділ  управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, наказами Держстату цим Регламентом, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

 

4. Прийняття осіб на роботу до структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

 

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у ГУС в Одеській області регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

 

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

 

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.

 

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

 

10. Присвоєння рангів державними службовцям ГУС в Одеській області здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

 

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

 

12. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ГУС в Одеській області здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

13. Державним службовцям ГУС в Одеській області створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі відповідно до законодавства.

 

14. Тривалість робочого часу працівників ГУС в Одеській області, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в ГУС в Одеській області у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань), порядок прийняття та передачі працівниками діловодства (справ і майна при звільненні) визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку та Правилами внутрішнього трудового розпорядку ГУС в Одеській області, затвердженими конференцією працівників ГУС в Одеській області за поданням начальника ГУС в Одеській області та профспілкового комітету ГУС в Одеській області.

 

15. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки державному службовцю;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника ГУС в Одеській області заступники начальника ГУС в Одеській області, керівники самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області за погодженням з заступниками начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

16. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".

Працівники ГУС в Одеській області, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

 

17. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі ГУС в Одеській області, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з організації охорони, пропускного режиму та забезпечення зберігання матеріальних цінностей ГУС в Одеській області, що затверджується наказом ГУС в Одеській області.

 

ІІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання

 

1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в ГУС в Одеській області, затвердженої наказом в ГУС в Одеській області та розробленої відповідно до вимог чинного законодавства.

 

2. Інструкція з діловодства в ГУС в Одеській області встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами у ГУС в Одеській області незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

 

3. Порядок організації електронного документообігу, роботи з електронними документами в діловодстві у ГУС в Одеській області, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

 

4. Відповідальність за організацію діловодства в ГУС в Одеській області несе начальник ГУС в Одеській області.

Відповідальність за організацію діловодства в самостійних структурних та відокремлених підрозділах ГУС в Одеській області покладається на керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області.

Наказом ГУС в Одеській області в самостійних структурних та відокремлених підрозділах ГУС в Одеській області визначаються відповідальні особи за ведення діловодства й архіву.

 

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету  Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідають заступники начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у самостійних структурних підрозділах ГУС в Одеській області відповідають їх керівники.

 

7. Організація діловодства в ГУС в Одеській області покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання.

 

8. До основних видів роботи з документами належать:

 

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

 

2) робота з документами у самостійних структурних підрозділах;

 

3) підготовка документів для доповіді керівництву;

 

4) підготовка та узгодження проектів актів організаційно-розпорядчого характеру;

 

5) оформлення копій та додатків до документів;

 

6)  реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

 

7) організація та здійснення контролю за виконанням документів;

 

8) складення номенклатури та формування справ;

 

9) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

 

10) ведення обліку та зберігання печаток і штампів ГУС в Одеській області;

 

Підготовку та оформлення документів до засідань колегій здійснює відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності.

 

9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

 

10. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

 

11. Обов’язково контролюється виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, власні рішення.

Керівництво ГУС в Одеській області може прийняти рішення взяти на контроль інші документи.

 

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють заступники ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

13. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу відділу документального забезпечення та контролю виконання.

 

14. У самостійних структурних та відокремлених підрозділах ГУС в Одеській області безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

 

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу документального забезпечення та контролю виконання, яка відповідає за контроль, і подається керівництву ГУС в Одеській області у вигляді зведень про виконання документів.

 

16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

 

IV. Порядок проведення нарад

 

1.     Загальні положення

 

1.    Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі ГУС в Одеській області, проводяться наради за участю керівників самостійних структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області,  та інші особи.

 

2. Наради проводять начальник, заступники начальника ГУС в Одеській області, а також керівники самостійних структурних підрозділів ГУС в Одеській області. У відокремлених підрозділах наради проводять керівники відокремлених підрозділів.

 

3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

 

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ ГУС в Одеській області за компетенцією.

 

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник ГУС в Одеській області за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

 

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) управлінням поширення інформації та комунікацій ГУС в Одеській області на основі матеріалів структурних та відокремлених підрозділів.

 

2.      Апаратні наради

 

1. Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника ГУС в Одеській області або в разі його відсутності – заступника начальника ГУС в Одеській області.

 

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальника ГУС в Одеській області та керівників самостійних структурних підрозділів ГУС в Одеській області.

 

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником ГУС в Одеській області та доводиться до відома заступників начальника ГУС в Одеській області за два дні до її проведення.

 

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

 

5. Підготовку, організацію проведення апаратних нарад здійснює самостійний структурний підрозділ ГУС в Одеській області, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

3.    Оперативні наради

 

1. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень ГУС в Одеській області, начальник або його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

 

2.    З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області.

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

 

4. Організація проведення оперативної наради покладається на самостійний структурний або відокремлений підрозділ ГУС в Одеській області, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

4.   Семінари

 

1.    З метою роз’яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській області проводяться семінари, у тому числі за потреби виїзні.

 

2.    Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів, переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва ГУС в Одеській області) покладається на самостійний структурний підрозділ ГУС в Одеській області, який ініціював його проведення.

 

3.    У разі участі керівництва ГУС в Одеській області у семінарі відповідний пакет документів подається керівництву ГУС в Одеській області відповідальним структурним підрозділом ГУС в Одеській області за три робочі дні до дня проведення.

 

4.   Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом ГУС в Одеській області.

 

V. Взаємодія ГУС в Одеській області з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування

 

1. Під час здійснення своїх повноважень ГУС в Одеській області безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування іншими юридичними особами, зокрема, забезпечує:

постійну та ефективну співпрацю з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов'язаних із організацією державної статистичної діяльності;

проведення державних статистичних спостережень та поширення отриманих результатів серед користувачів даних відповідно до Програми;

взаємодію інформаційної системи територіальних органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Програмою, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією, а також укладених угод;

проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659, зі змінами;

здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов'язаних із виконанням завдань, покладених на ГУС в Одеській області.

 

VI. Взаємодія ГУС в Одеській області із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами

 

1. З метою організації ефективної взаємодії ГУС в Одеській області із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації ГУС в Одеській області безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи забезпечує:

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність ГУС в Одеській області шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті ГУС в Одеській області, проведення прес-конференцій, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

 

VII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку особистого прийому громадян керівництвом ГУС в Одеській області, інших актів законодавства.

 

2. Діловодство за зверненнями громадян у ГУС в Одеській області ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в ГУС в Одеській області, розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та затвердженою наказом ГУС в Одеській області, і покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання.

 

3.    Особистий прийом громадян проводить начальник ГУС в Одеській області та заступники начальника відповідно до порядку особистого прийому громадян керівництвом ГУС в Одеській області, затвердженого наказом ГУС в Одеській області, який підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ГУС в Одеській області.

 

4. У ГУС в Одеській області діє пряма телефонна  «гаряча лінія».

 

5. Участь у роботі прямої телефонної «гарячої лінії» ГУС в Одеській області беруть начальник ГУС в Одеській області, заступники начальника ГУС в Одеській області згідно з графіком, який складає відділ документального забезпечення та контролю виконання та затверджує начальник ГУС в Одеській області.

 

6. Графік прямої телефонної «гарячої лінії» ГУС в Одеській області оприлюднюється на офіційному веб-сайті ГУС в Одеській області.

 

7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про статус народного депутата України».

 

8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні ГУС в Одеській області, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»,  Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або Головне управління статистики, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

 

VIII. Взаємодія ГУС в Одеській області з респондентами

 

            1. З метою організації ефективної роботи з респондентами ГУС в Одеській області безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи:

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних;

вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі.