ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління статистики в Одеській області

від 29.12.2015 № 27

 

Регламент Головного управління статистики в Одеській області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики в Одеській області (далі – Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом державної статистики й безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (Держстату).

Головне управління статистики утворюється в установленому порядку та є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України. До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний (міський) рівень) – управління (відділи, сектор) статистики у районах (містах) (далі – відокремлені підрозділи).

1.2. Головне управління статистики та його відокремлені підрозділи спрямовують свою діяльність на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, доручень Міністра економічного розвитку і торгівлі України, його першого заступника та заступників, наказів Держстату, доручень Голови Держстату, інших актів законодавства у сфері державної статистики.

1.3. Основні завдання Головного управління статистики визначені у Положенні про Головне управління статистики в Одеській області, затвердженого наказом Держстату.

Основні завдання відокремлених підрозділів визначені у положеннях про них, затверджених наказом Головного управління статистики.

1.4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень та на виконання наказів Держстату, інших актів законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

1.5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через відокремлені підрозділи взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

1.6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

1.7. Діяльність Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів.

1.8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Громадянам, представникам засобів масової інформації інформація про діяльність Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів надається згідно з чинним законодавством.

 

2. Організація роботи Головного управління статистики

Планування роботи

 

2.1. Основою для планування діяльності Головного управління статистики є План державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, технологічна Програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, плани роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

2.2. Головне управління статистики щороку складає комплексну програму (далі – Програма), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, проведення перевірної роботи, координації діяльності відокремлених підрозділів та роботи з користувачами даних і респондентами, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

Програма формується відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики на підставі розроблених Держстатом макетів з урахуванням пропозицій самостійних структурних та відокремлених підрозділів, за погодженням з начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та виноситься на розгляд колегії Головного управління статистики. Після схвалення колегії, програма затверджується наказом Головного управління статистики в Одеській області.

2.3. Витяг з Програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

2.4. На підставі Програми самостійні структурні підрозділи Головного управління статистики та його відокремлені підрозділи (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають квартальні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику, першому заступнику та заступнику начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2.5. Моніторинг виконання Програми здійснюється відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики, квартальних планів роботи – керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, відповідно. Інформація про виконання Програми заслуховується на засіданнях колегії Головного управління статистики відповідно до планів роботи колегії.

2.6. Зміни до Програми та квартальних планів самостійних структурних підрозділів та відокремлених підрозділів Головного управління статистики вносяться на погодження і затверджуються відповідно до порядку затвердження кожного з них.

2.7. Інформація про виконання квартальних планів роботи самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики готується керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики і подається на розгляд начальнику, першому заступнику та заступнику начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Моніторинг результатів роботи самостійних структурних та відокремлених  підрозділів Головного управління статистики

 

            2.8. Протягом року відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики здійснюється поточний моніторинг результатів роботи самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики на підставі запитальників самооцінки цих підрозділів, макети яких затверджуються колегією Головного управління статистики. Порядок здійснення моніторингу затверджується наказом Головного управління статистики.

            Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління статистики згідно з планом роботи колегії.

 

Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики

 

2.9. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.

2.10. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики затверджується наказом Головного управління статистики, в якому визначаються:

перелік самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики;

перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

порядок виконання функціональних повноважень першого заступника та заступника начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

2.11. Положення про самостійні структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики, а також підрозділи у їх складі розробляються керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, погоджуються з першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, відділом правового забезпечення та відділом кадрового забезпечення Головного управління статистики і затверджуються наказом Головного управління статистики.

2.12. Посадові обов’язки керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, а також підрозділів у їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов’язки інших працівників Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби, положеннями про структурні  та відокремлені підрозділи Головного управління статистики, та затверджуються наказом Головного управління статистики.

 

Дорадчі та інші допоміжні органи

 

2.13. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює дорадчі та інші допоміжні органи.

Колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі статистики, обговорення проектів актів, стратегій, програм, розгляду інших питань.

Експертна комісія Головного управління статистики є дорадчим органом, який утворено з метою організації та проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії державного архіву Одеської області; визначення переліку відомостей, які розробляються в системі Головного управління статистики, містять конфіденційну інформацію та яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

Комітет з конкурсних торгів Головного управління статистики є органом, який утворено для організації робіт щодо проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету.

2.14. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.15. Кількісний і персональний склад дорадчих та інших допоміжних органів, положення про їхню діяльність затверджуються наказами Головного управління статистики.

 

Управління персоналом та проходження державної служби

 

2.16. Прийняття працівників на державну службу в Головному управлінні статистики здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

Процедури призначення на посади та звільнення з посад працівників Головного управління статистики визначаються Порядком заміщення вакантних посад в органах державної статистики, затвердженим наказом Держстату.

2.17. З метою підготовки працівників до виконання функцій на вищій посаді в Головному управлінні статистики формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їхньої кваліфікації, згідно із затвердженими начальником, першим заступником, заступником начальника Головного управління статистики чи керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики,  особистими річними планами працівників.

Організаційні принципи кадрового резерву та система роботи щодо створення та підготовки резерву кадрів визначаються Положенням про роботу з кадровим резервом в органах державної статистики, затвердженим наказом Держстату.

Для набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися їхнє стажування на відповідних посадах у Головному управлінні статистики відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804.

2.18. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців і відповідальності за доручену справу здійснюється один раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення якої визначається Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922.

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками під час виконання службових обов’язків, визначених у посадових інструкціях.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків відповідно до Порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Головного управління статистики покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління статистики.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики, керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики під час проведення ротації кадрів на окремих посадах, а також при розгляді питань, пов’язаних із матеріальним стимулюванням працівників.

2.19. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу Головного управління статистики здійснюється згідно з річним планом навчання працівників Головного управління статистики, затвердженим начальником Головного управління статистики, з урахуванням річного плану навчання працівників органів державної статистики, затвердженого Головою Держстату.

Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу регламентується Указом Президента України від 09.11.2000 № 1212/2000 «Про комплексну програму підготовки державних службовців», Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564, іншими нормативно-правовими актами з питань державної служби та навчання державних службовців.

2.20. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, заходи заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за порушення трудової дисципліни визначаються відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про державну службу», Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Головного управління статистики, колективним договором Головного управління статистики.

2.21. Для забезпечення оперативного вирішення завдань, пов’язаних із діяльністю Головного управління статистики, у святкові та вихідні дні в разі потреби встановлюється чергування першого заступника та заступника начальника Головного управління статистики, керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів згідно з графіком, що розробляється за дорученням начальника Головного управління статистики першим заступником начальника Головного управління статистики та затверджується наказом Головного управління статистики.

Питання, пов’язані з перебуванням працівників у службових відрядженнях, а також перебуванням у робочий час за межами приміщень Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів, регламентуються Положенням про службові відрядження в межах України працівників Головного управління статистики, що затверджується наказом Головного управління статистики.

Керівники самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики повідомляють про свою відсутність у робочий час, у зв’язку зі службовою необхідністю, начальника, першого заступника або заступника начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2.22. Правила пропускного режиму в Головному управлінні статистики визначаються відповідною інструкцією, що затверджується наказом Головного управління статистики.

Пропускний режим передбачає режим робочого часу, встановлення порядку входу та виходу громадян, внесення і винесення матеріальних цінностей тощо.

 

3. Організація роботи з документами та контролю виконання

 

3.1. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики, затвердженої наказом Головного управління статистики та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 (далі – Типова інструкція з діловодства) та Типової інструкції з діловодства в територіальних органах державної статистики, затвердженої наказом Держстату.

3.2. Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893.

3.3. Відповідальність за організацію діловодства у Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

Відповідальність за організацію діловодства в самостійних структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики покладається на керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

Наказом Головного управління статистики в самостійних структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики визначаються відповідальні особи за ведення діловодства й архіву.

3.4. Системи електронного документообігу й обробки інформації органів державної статистики повинні відповідати вимогам державних стандартів і Типової інструкції з діловодства.

3.5. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягають завдання, визначені актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, власні рішення.

Керівництво Головного управління статистики може прийняти рішення взяти на контроль інші документи.

3.6. Узагальнена інформація про результати виконання взятих на контроль документів станом на перше число кожного місяця подається відділом документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення Головного управління статистики начальнику Головного управління статистики.

Контроль за виконанням документів відокремленими підрозділами здійснюється керівниками відокремлених підрозділів.

3.7. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

 

4. Порядок проведення нарад

 

4.1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників самостійних структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики,  а також інших зацікавлених осіб.

4.2. Наради проводяться начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики, а також керівниками самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики. У відокремлених підрозділах наради проводяться керівниками відокремлених підрозділів.

4.3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4.4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відділ документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення Головного управління статистики чи керівник відокремленого підрозділу.

4.5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішується начальником Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

4.6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) управлінням поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики на основі матеріалів структурних та відокремлених підрозділів.

 

Апаратні наради

 

4.7. Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першого заступника чи заступника начальника Головного управління статистики.

4.8. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника, заступника начальника Головного управління статистики та керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики.

4.9. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника та заступника начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

4.10. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

4.11. Організацію проведення апаратних нарад здійснює самостійний структурний підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 


 

Оперативні наради

 

4.12. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник чи заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

4.13. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

4.14. Організація проведення оперативної наради покладається на самостійний структурний або відокремлений підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

5. Взаємодія Головного управління статистики з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

5.1. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому управління (відділи, сектор) статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, зокрема, забезпечує:

постійну та ефективну співпрацю з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов'язаних із організацією державної статистичної діяльності;

проведення державних статистичних спостережень та поширення отриманих результатів серед користувачів даних відповідно до Програми;

взаємодію інформаційної системи територіальних органів державної статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Програмою, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією, а також укладених угод;

проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі;

здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов'язаних із виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

 

 

 

6. Взаємодія Головного управління статистики із засобами масової інформації та користувачами

 

6.1. З метою організації ефективної взаємодії Головного управління статистики із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи забезпечує:

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління статистики шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

 

7. Організація роботи зі зверненнями громадян. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 

7.1. Особистий прийом громадян і розгляд їхніх письмових звернень у Головному управлінні статистики та його відокремлених підрозділах здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та інших актів законодавства.

7.2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики та його відокремлених підрозділах ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією, затвердженою наказом Головного управління статистики та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, і покладається на відділ документального забезпечення та контролю виконання управління адміністративно-господарського забезпечення Головного управління статистики, а також на спеціально призначених посадових осіб у структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики.

7.3. Особистий прийом громадян у Головному управлінні статистики проводиться начальником, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики, у відокремлених підрозділах – керівниками підрозділів відповідно до порядку та графіку прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики.

7.4. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про статус народного депутата України».

 

8. Взаємодія Головного управління статистики з респондентами

 

            8.1. З метою організації ефективної роботи з респондентами Головне управління статистики безпосередньо та через відокремлені підрозділи:

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних;

вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі.

 

Начальник відділу планування,

координації та моніторингу

статистичної діяльності                                                                                                                     Н.В.Каміновська