ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

статистики в Одеській області

від 13.01.2022 № 3   

 

 

Регламент Головного управління статистики в Одеській області

 

І. Загальні положення

                                                             

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики в Одеській області (далі – ГУС в Одеській області), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

ГУС в Одеській області є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює в регіоні реалізацію державної політики у сфері статистики.

ГУС в Одеській області, підпорядковане Держстату, є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики. До складу ГУС в Одеській області входять структурні підрозділи.

 

2. ГУС в Одеській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держстату, дорученнями Голови Держстату, іншими актами законодавства та Положенням про ГУС в Одеській області.

 

3. Основні завдання ГУС в Одеській області визначені у Положенні про Головне управління статистики в Одеській області, затвердженому наказом Держстату від 30 вересня 2015 р. № 242 (у редакції наказу Держстату від 02 січня 2020 р. № 16 «Про внесення змін до Положення про Головне управління статистики в Одеській області, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 30 вересня 2015 р. № 242») (далі – Положення).

 

4. ГУС в Одеській області у межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру та здійснює контроль за їх виконанням, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими державними органами та органами місцевого самоврядування спільні акти.

 

5. ГУС в Одеській області під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, а також громадянами в частині проведення обстежень домогосподарств.

 

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на ГУС в Одеській області, здійснюється у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

 

7. Діяльність ГУС в Одеській області є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів працівників ГУС в Одеській області.

 

8. Щорічно ГУС в Одеській області оприлюднюється звіт про результати діяльності, який розміщується на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області.

Громадянам, представникам ЗМІ інформація про діяльність ГУС в Одеській області надається згідно з чинним законодавством.

 

ІІ. Організація роботи ГУС в Одеській області

 

1.                Планування роботи

 

1. Основою для планування діяльності ГУС в Одеській області є План державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, Технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, план роботи з персоналом в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 р. № 1659 (зі змінами)
«Про затвердження положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі».

 

2. ГУС в Одеській області щороку складає Технологічну програму державних статистичних спостережень Головного управління статистики (далі – ТПДСС ГУС), використовуючи Автоматизовану систему ведення технологічної програми державних статистичних спостережень (далі – АС ТПДСС), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів та роботи з респондентами та користувачами даних, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

ТПДСС ГУС формується відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності ГУС в Одеській області на підставі проєкту технологічної програми державних статистичних спостережень, яка розробляється Держстатом та надається ГУС в Одеській області в АС ТПДСС, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів, за погодженням з заступниками начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

 

3. Витяг з ТПДСС ГУС розміщується на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області.

 

4. На підставі ТПДСС ГУС структурні підрозділи ГУС в Одеській області складають квартальні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження заступникам начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

 

5.       Моніторинг виконання ТПДСС ГУС здійснюється відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності ГУС в Одеській області на підставі інформації з квартальних планів роботи структурних підрозділів ГУС в Одеській області. Результати моніторингу розглядаються на засіданнях колегії Головного управління статистики в Одеській області згідно з планом роботи колегії.

 

2.     Визначення повноважень керівництва та інших працівників

ГУС в Одеській області

 

1. Повноваження начальника ГУС в Одеській області визначаються Положенням.

 

2. Розподіл функціональних обов’язків та повноважень між заступниками начальника ГУС в Одеській області затверджується наказом, у якому визначаються:

1) перелік структурних підрозділів ГУС в Одеській області, діяльність яких координується та контролюється заступниками начальника ГУС в Одеській області;

2) перелік функціональних обов’язків та повноважень, закріплених за заступниками начальника ГУС в Одеській області, що випливають із покладених на ГУС в Одеській області завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних обов’язків та повноважень заступників начальника ГУС в Одеській області в разі відсутності одного з них.

 

3. Положення про структурні підрозділи ГУС в Одеській області розробляються керівниками структурних підрозділів, погоджуються заступниками начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень, сектором правового забезпечення і відділом управління персоналом ГУС в Одеській області та затверджуються наказом ГУС в Одеській області.

 

4. Посадові обов’язки працівників ГУС в Одеській області визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником ГУС в Одеській області.

 

 

3.     Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі

та інші допоміжні органи

 

1. ГУС в Одеській області для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

1) колегія Головного управління статистики в Одеській області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі статистики, обговорення проєктів актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

2) комісія з питань роботи зі службовою інформацією у Головному управління статистики в Одеській області є постійно діючим органом ГУС в Одеській області, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» та іншими актами Держстату;

3) експертна комісія Головного управління статистики в Одеській області є постійно діючим органом, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві ГУС в Одеській області, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії державного архіву Одеської області;

4) конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» ГУС в Одеській області є постійно діючим органом ГУС в Одеській області, який утворено для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, згідно із Законом України «Про державну службу».

 

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник ГУС в Одеській області. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються наказом ГУС в Одеській області.

 

4.     Управління персоналом та проходження державної служби

 

1. Організацію роботи з управління персоналом в ГУС в Одеській області здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.

 

2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у ГУС в Одеській області, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

3. Відділ управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, наказами Держстату, цим Регламентом, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

 

4. Прийняття осіб на роботу до структурних підрозділів ГУС в Одеській області та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

 

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у ГУС в Одеській області регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246
(зі змінами).

 

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймає начальник ГУС в Одеській області відповідно до вимог чинного законодавства державних службовців та працівників ГУС в Одеській області.

 

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно – з дня призначення на посаду.

 

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком від одного до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

10. Присвоєння рангів державним службовцям ГУС в Одеській області здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306
(зі змінами).

 

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади або за результатами конкурсу у відповідності до вимог Закону України «Про державну службу».

 

12. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ГУС в Одеській області здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. «Про затвердження порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» (із змінами).

 

13. Державним службовцям ГУС в Одеській області створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема у сфері публічного управління та адміністрування (частина друга статті 48 Закону України «Про державну службу»), у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі відповідно до законодавства.

 

14. Тривалість робочого часу працівників ГУС в Одеській області, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в ГУС в Одеській області у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань), порядок прийняття та передачі працівниками (справ і майна при звільненні та переведенні на іншу посаду) визначаються: Правилами внутрішнього службового розпорядку та Правилами внутрішнього трудового розпорядку ГУС в Одеській області, затвердженими конференцією працівників (трудового колективу) ГУС в Одеській області за поданням начальника ГУС в Одеській області та профспілкового комітету ГУС в Одеській області.

 

15. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

1) оголошення подяки державному службовцю;

2) дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

3) відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

4) представлення до нагородження урядовою відзнакою;

5) представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника ГУС в Одеській області заступники начальника ГУС в Одеській області, керівники структурних підрозділів ГУС в Одеській області за погодженням з заступниками начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

 

16. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".

Працівники ГУС в Одеській області, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

 

17. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі ГУС в Одеській області, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції про пропускний і внутрішньооб’єктовий режим та охорону адміністративних будівель Головного управління  статистики, що затверджується наказом ГУС в Одеській області.

 

 

ІІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання

 

1. Організація роботи з електронними документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства Головного управління статистики в Одеській області, затвердженої наказом ГУС в Одеській області від 12 листопада 2021 р. № 55 (далі – Інструкція).

 

2. Інструкція встановлює загальні положення щодо електронного документування управлінської інформації та організації роботи з електронними документами у ГУС в Одеській області незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в електронних документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік та контроль за виконанням.

 

3. Порядок організації електронного документообігу, роботи з електронними документами в діловодстві у ГУС в Одеській області, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

 

4. ГУС в Одеській області з метою організації своєї діяльності, організовує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

5.  За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету
Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідають заступники начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних
обов’язків та повноважень.

 

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів з урахуванням вимог Інструкції, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах ГУС в Одеській області відповідають їх керівники.

 

7. Організація електронного документообігу в ГУС в Одеській області покладається на відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом ГУС в Одеській області.

 

8. До основних видів роботи з електронними документами належать:

1) прийняття, реєстрація, облік, сканування, розсилка електронних документів вхідної кореспонденції;

2) підготовка документів для доповіді керівництву;

3) реєстрація, доведення до відома структурних підрозділів ГУС в Одеській області та формування в справи наказів з основної діяльності, з адміністративно-господарської діяльності, а також доручень керівництва ГУС в Одеській області;

4) оформлення копій та додатків до документів;

5)  реєстрація та відправлення вихідної електронної кореспонденції;

6) організація та здійснення контролю за виконанням електронних документів.

 

9. Підготовку та оформлення документів до засідань колегій Головного управління статистики в Одеській області здійснює відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності ГУС в Одеській області.

 

10. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

 

11. Обов’язково контролюється виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, власні рішення.

Керівництво ГУС в Одеській області може прийняти рішення взяти на контроль інші документи.

 

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють заступники начальника ГУС в Одеській області відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

 

13. Безпосередній контроль за виконанням електронних документів покладається на посадову особу відділу моніторингу, контролю та управління електронним документообігом ГУС в Одеській області.

 

14. У структурних підрозділах ГУС в Одеській області безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

 

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль електронних документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу моніторингу, контролю та управління електронним документообігом, яка відповідає за контроль, і подається керівництву ГУС в Одеській області у вигляді зведених звітів про виконання документів.

 

16. Питання режимно-секретної діяльності здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

 

IV. Порядок проведення нарад

 

1.     Загальні положення

 

1.        Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі
ГУС в Одеській області, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів ГУС в Одеській області та інших запрошених осіб.

 

2. Наради проводять начальник, заступники начальника ГУС в Одеській області за участю керівників структурних підрозділів ГУС в Одеській області.

 

3. На наради можуть бути запрошені, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

 

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює  керівник відповідного структурного підрозділу ГУС в Одеській області за компетенцією.

 

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник ГУС в Одеській області за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

 

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) відділом поширення статистичної інформації, комунікацій з користувачами та громадськістю ГУС в Одеській області.

 

 

 

 

 

 

 

2.       Апаратні наради

 

1. Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника ГУС в Одеській області або в разі його відсутності – заступника начальника ГУС в Одеській області.

 

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальника ГУС в Одеській області та керівників структурних підрозділів ГУС в Одеській області.

 

3. Проєкт порядку денного апаратної наради погоджується з начальником ГУС в Одеській області та доводиться до відома заступників начальника ГУС в Одеській області за два дні до її проведення.

 

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

 

5. Підготовку, організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ ГУС в Одеській області, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

3.   Оперативні наради

 

1. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень ГУС в Одеській області, начальник ГУС в Одеській області або його заступники відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень проводять оперативні наради.

 

2.        З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками  структурних підрозділів ГУС в Одеській області.

 

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписується головуючим.

 

4. Організація проведення оперативної наради покладається на  структурний підрозділ ГУС в Одеській області, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

4.    Семінари

 

1.        З метою проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних підрозділів ГУС в Одеській області проводяться семінари.

 

2.       Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів, переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва ГУС в Одеській області) покладається на  структурний підрозділ ГУС в Одеській області, який ініціював його проведення.

 

3.        У разі участі керівництва ГУС в Одеській області у семінарі, відповідний пакет документів подається керівництву ГУС в Одеській області відповідальним структурним підрозділом ГУС в Одеській області за три робочі дні до дня проведення.

 

4.       Ведення протоколу забезпечується працівником відповідального структурного підрозділу ГУС в Одеській області.

 

V. Взаємодія ГУС в Одеській області з іншими державними органами
 та органами місцевого самоврядування

 

Під час здійснення своїх повноважень ГУС в Одеській області безпосередньо взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування іншими юридичними особами, зокрема, забезпечує:

1) постійну та ефективну співпрацю з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов'язаних із організацією державної статистичної діяльності;

2) проведення державних статистичних спостережень та поширення отриманих результатів серед користувачів даних відповідно до ТПДСС ГУС;

3) взаємодію інформаційної системи територіальних органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених ТПДСС, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією, а також укладених угод;

4) проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 р. № 1659 (зі змінами);

5) здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов'язаних із виконанням завдань, покладених на ГУС в Одеській області.

 

 

 

 

 

VI. Взаємодія ГУС в Одеській області із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами

 

З метою організації ефективної взаємодії ГУС в Одеській області із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації ГУС в Одеській області безпосередньо забезпечує:

1) організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

2) проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

3) здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

4) інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність ГУС в Одеській області шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області, проведення пресконференцій, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, участі в теле- і радіопередачах, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

5) проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

6) організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

7) організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

 

VII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 р.  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (зі змінами), Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики в Одеській області, який затверджується наказом ГУС в Одеській області, інших актів законодавства.

 

2. Діловодство за зверненнями громадян у ГУС в Одеській області ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в ГУС в Одеській області, розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. №348, та затвердженою наказом ГУС в Одеській області. Оригінали звернень громадян зберігаються у відділі моніторингу, контролю та управління електронним документообігом, а відповіді на них готують структурні підрозділи ГУС в Одеській області відповідно до доручень керівництва (за резолюціями).

 

3. Особистий прийом громадян проводить начальник ГУС в Одеській області та заступники начальника відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики в Одеській області, який підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області.

 

4. У ГУС в Одеській області діє пряма телефонна  «гаряча лінія».

 

5. Організацію «Гарячої лінії» забезпечує відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом ГУС в Одеській області.

 

6. Графік прямої телефонної «гарячої лінії» ГУС в Одеській області оприлюднюється на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області.

 

7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законами України «Про статус народного депутата України» та «Про статус депутатів місцевих рад».

 

8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, яка перебуває у володінні ГУС в Одеській області, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 р. № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (зі змінами), наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 лютого 2013 р. № 140 «Деякі питання реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Державній службі статистики України та/або ї територіальних органах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2013р. № 397/22929, та інших актів законодавства, які регулюють зазначене питання.

 

VIII. Взаємодія ГУС в Одеській області з респондентами

 

З метою організації ефективної роботи з респондентами
ГУС в Одеській області безпосередньо:

1) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

2) отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

3) застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками ГУС в Одеській області та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення державних статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

4) гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення державних

 статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

5) вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

6) встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає (за їх заявою) послуги методичного характеру на платній основі тощо

 

ІХ. Запобігання та виявлення корупції у ГУС в Одеській області

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

ГУС в Одеській області у межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Державної служби статистики України.

 

2. Реалізацію заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції, інших правопорушень у діяльності ГУС в Одеській області забезпечує Сектор з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до положення про нього.

Сектором з питань  запобігання та виявлення корупції здійснюється:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності ГУС в Одеській області, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення начальнику ГУС в Одеській області відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) проведення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування ГУС в Одеській області та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку;

6) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

7) виконання повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

8) інформування начальника ГУС в Одеській області, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

 

 

Начальник відділу планування,

координації та моніторингу

статистичної діяльності                                                  Олена МАРТИНОВА