ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

статистики в Одеській області

11.06.2019 № 56

 

Регламент Головного управління статистики в Одеській області

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики в Одеській області (далі – Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом державної статистики й безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (Держстату).

Головне управління статистики утворюється Держстатом та є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України. До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний рівень) – управління (відділи) статистики у районах (далі – відокремлені підрозділи).

 

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держстату, дорученнями Голови Держстату, іншими актами законодавства.

 

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені у Положенні про Головне управління статистики в Одеській області (далі – Положення), затвердженому наказом Держстату від 30.09.2015 № 242 (у редакції наказу Державної служби статистики України від 21.08.2017 222).

 

Основні завдання відокремлених підрозділів визначені у положеннях про них, затверджених наказом Головного управління статистики від 12.03.2019 № 26.

 

4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень та на виконання актів законодавства видає накази організаційно-розпорядчого характеру та здійснює контроль за їх виконанням, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими державними органами та органами місцевого самоврядування спільні акти.

 

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань безпосередньо та через відокремлені підрозділи взаємодіє з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

 

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, покладених на Головне управління статистики, здійснюється у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

 

7. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів працівників Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів.

 

8. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про результати діяльності, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Громадянам, представникам засобів масової інформації інформація про діяльність Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів надається згідно з чинним законодавством.

 

ІІ. Організація роботи Головного управління статистики

 

1.           Планування роботи

 

1. Основою для планування діяльності Головного управління статистики є План державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України, Технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, плани роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

 

2. Головне управління статистики щороку складає Технологічну програму (далі – Програма), яка містить заходи з організації державних статистичних спостережень, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, координації діяльності відокремлених підрозділів та роботи з користувачами даних і респондентами, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

Програма формується відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики на підставі розроблених Держстатом макетів з урахуванням пропозицій самостійних структурних та відокремлених підрозділів, за погодженням з заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень та затверджується наказом Головного управління статистики.

 

3. Витяг з Програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

4. На підставі Програми самостійні структурні підрозділи Головного управління статистики та його відокремлені підрозділи (з урахуванням планів роботи місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування) складають квартальні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику Головного управління статистики відповідно до Положення, а також заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

 

5. Моніторинг виконання Програми здійснюється відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики на підставі інформації, наданої керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, квартальних планів роботи – керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, відповідно. Інформація про виконання Програми заслуховується на засіданнях колегії Головного управління статистики відповідно до планів роботи колегії.

 

6. Зміни до Програми та квартальних планів самостійних структурних підрозділів та відокремлених підрозділів Головного управління статистики вносяться на погодження і затверджуються відповідно до порядку затвердження кожного з них.

 

 

2.     Моніторинг результатів роботи самостійних структурних та відокремлених  підрозділів Головного управління статистики

 

1.               Протягом року відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики здійснюється поточний моніторинг результатів роботи самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики на підставі запитальників самооцінки цих підрозділів, макети яких затверджуються

 

 

 

колегією Головного управління статистики. Порядок здійснення моніторингу затверджується наказом Головного управління статистики.

  Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії Головного управління статистики згідно з планом роботи колегії.

 

3.           Визначення повноважень керівництва та інших працівників

Головного управління статистики

 

1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням.

 

2. Розподіл функціональних обов’язків та повноважень між заступниками начальника Головного управління статистики затверджується наказом, у якому визначаються:

1) перелік самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється заступниками начальника Головного управління статистики;

2) перелік функціональних обов’язків та повноважень, закріплених за заступниками начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних обов’язків та повноважень заступників начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

 

3. Положення про самостійні структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики, а також підрозділи у їх складі розробляються керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, погоджуються заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень, відділом правового забезпечення та відділом управління персоналом Головного управління статистики і затверджуються наказом.

 

4. Посадові обов’язки керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, а також підрозділів у їх складі визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов’язки інших працівників Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів визначаються посадовими інструкціями, положеннями про структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики, та затверджуються наказом Головного управління статистики.

 

 

 

4.        Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі

та інші допоміжні органи

 

1. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія Головного управління статистики області є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі статистики, обговорення проектів актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» та іншими актами Держстату;

експертна комісія Головного управління статистики є постійно діючим органом, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірній комісії державного архіву Одеської області;

тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації робіт та проведення процедур закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»;

конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки, згідно із Законом України «Про державну службу»;

дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» Головного управління статистики, є тимчасово діючим органом Головного управління статистики, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків.

 

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються наказами Головного управління статистики.

  1. Управління персоналом та проходження державної служби

 

1. Організацію роботи з управління персоналом в Головному управлінні статистики здійснює відділ управління персоналом відповідно до положення про нього.

 

2. Відділ управління персоналом відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

3. Відділ  управління персоналом у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, наказами Держстату цим Регламентом, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

 

4. Прийняття осіб на роботу до структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України.

 

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).

 

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

 

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, − з дня призначення на посаду.

 

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

 

10. Присвоєння рангів державними службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

 

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

 

12. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

13. Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі відповідно до законодавства.

 

14. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні статистики у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань), порядок прийняття та передачі працівниками (справ і майна при звільненні) визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Головного управління статистики, затвердженими конференцією працівників Головного управління статистики за поданням начальника Головного управління статистики та профспілкового комітету Головного управління статистики.

 

15. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки державному службовцю;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики заступники начальника Головного управління статистики, керівники самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики за погодженням з заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

 

16. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".

Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

 

17. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі Головного управління статистики, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з організації охорони, пропускного режиму та забезпечення зберігання матеріальних цінностей Головного управління статистики, що затверджується наказом Головного управління статистики.

 

ІІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання

 

1. Організація роботи з електронними документами здійснюється відповідно до Типових Інструкцій з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 (зі змінами).

 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 (зі змінами) встановлює загальні положення щодо електронного документування управлінської інформації та організації роботи з електронними документами у Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в електронних документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

 

3. Порядок організації електронного документообігу, роботи з електронними документами в діловодстві у Головному управлінні статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

 

4. Відповідальність за організацію електронним документообігом у Головному управлінні статистики несе начальник.

Відповідальність за організацію діловодства в самостійних структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики покладається на керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

 

5.               За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету

 

 

 

Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, відповідають заступники начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

 

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у самостійних структурних підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.

 

7. Організація електронного документообігу в Головному управлінні статистики покладається на відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом.

 

8. До основних видів роботи з електронними документами належать:

 

1) прийняття, реєстрація, облік, сканування, розсилка електронних документів вхідної кореспонденції;

 

2) підготовка документів для доповіді керівництву;

 

3) реєстрація, тиражування, доведення до відома структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики та формування в справи наказів з основної діяльності, з адміністративно-господарської діяльності, а також доручень керівництва Головного управління статистики;

 

4) оформлення копій та додатків до документів;

 

5)  реєстрація та відправлення вихідної електронної кореспонденції;

 

6) організація та здійснення контролю за виконанням електронних документів;

 

7) ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.

 

Підготовку та оформлення документів до засідань колегій здійснює відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності.

 

9. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

 

10. Обов’язково контролюється виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, власні рішення.

Керівництво Головного управління статистики може прийняти рішення взяти на контроль інші документи.

 

11. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють заступники Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень.

 

12. Безпосередній контроль за виконанням електронних документів покладається на посадову особу відділу моніторингу контролю та управління електронним документообігом.

 

13. У самостійних структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

 

14. Інформація про результати виконання взятих на контроль електронних документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу моніторингу, управління та контролю електронним документообігом, яка відповідає за контроль, і подається керівництву Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.

 

15. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

 

IV. Порядок проведення нарад

 

1.    Загальні положення

 

1.      Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників самостійних структурних підрозділів, а в разі необхідності − керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики,  та інших осіб.

 

2. Наради проводять начальник, заступники начальника Головного управління статистики, а також керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики. У відокремлених підрозділах наради проводять керівники відокремлених підрозділів.

 

3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

 

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ Головного управління статистики за компетенцією.

 

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

 

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації (у разі необхідності) управлінням поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики на основі матеріалів структурних та відокремлених підрозділів.

 

2.     Апаратні наради

 

1. Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – заступника начальника Головного управління статистики.

 

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальника Головного управління статистики та керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики.

 

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджується з начальником Головного управління статистики та доводиться до відома заступників начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

 

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

 

5. Підготовку, організацію проведення апаратних нарад здійснює самостійний структурний підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

3.   Оперативні наради

 

1. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його заступники відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень проводять оперативні наради.

 

2.      З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

 

4. Організація проведення оперативної наради покладається на самостійний структурний або відокремлений підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

4.  Семінари

 

1.      З метою розяснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики проводяться семінари, у тому числі за потреби виїзні.

 

2.     Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів, переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва Головного управління статистики) покладається на самостійний структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював його проведення.

 

3.      У разі участі керівництва Головного управління статистики у семінарі, відповідний пакет документів подається керівництву Головного управління статистики відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики за три робочі дні до дня проведення.

 

4.     Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики.

 

V. Взаємодія Головного управління статистики з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування

 

1. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування іншими юридичними особами, зокрема, забезпечує:

постійну та ефективну співпрацю з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, координацію їхніх дій у питаннях, пов'язаних із організацією державної статистичної діяльності;

проведення державних статистичних спостережень та поширення отриманих результатів серед користувачів даних відповідно до Програми;

взаємодію інформаційної системи територіальних органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Програмою, спільних нормативно-правових актів учасників взаємообміну інформацією, а також укладених угод;

проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659, зі змінами;

здійснення відповідно до чинного законодавства інших заходів, пов'язаних із виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

 

VI. Взаємодія Головного управління статистики із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами

 

1. З метою організації ефективної взаємодії Головного управління статистики із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи забезпечує:

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики;

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління статистики шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері статистики;

організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

 

VII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами), Порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, інших актів законодавства.

 

2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в Головному управління статистики, розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та затвердженою наказом Головного управління статистики, і покладається на відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом.

 

3.      Особистий прийом громадян проводить начальник Головного управління статистики та заступники начальника відповідно до порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, затвердженого наказом Головного управління статистики, який підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

4. У Головному управлінні статистики діє пряма телефонна  «гаряча лінія».

 

5. Участь у роботі прямої телефонної «гарячої лінії» Головного управління статистики беруть начальник Головного управління статистики, заступники начальника Головного управління статистики згідно з графіком, який складає відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом та затверджує начальник Головного управління статистики.

 

6. Графік прямої телефонної «гарячої лінії» Головного управління статистики оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про статус народного депутата України».

 

8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 18 лютого 2013 року № 140 «Деякі питання реалізації Закону України «"Про доступ до публічної інформації» в Державній службі статистики України та/або її територіальних органах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2013 за № 397/22929, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

 

VIII. Взаємодія Головного управління статистики з респондентами

 

  1. З метою організації ефективної роботи з респондентами Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи:

забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

гарантує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

проводить перевірки достовірності первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних;

вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає (за їх заявою) послуги методичного характеру на платній основі з питань:

процесу введення форм державних статистичних спостережень до програмного забезпечення "Кабінет респондента";

роз’яснень щодо заповнення форм державних статистичних спостережень;

методики розрахунку показників форм державних статистичних спостережень.

 

ІХ. Запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні статистики в Одеській області

1.  Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України
«Про запобігання корупції» (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади» (зі змінами), від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (зі змінами), а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

 

2.  Головне управління статистики у межах компетенції забезпечує виконання Антикорупційної програми Державної служби статистики України, яка погоджується НАЗК, та спрямована на:

виконання заходів з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

оцінку корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики, чинники, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки  виконання та необхідні ресурси для їх впровадження;

навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

процедури моніторингу, оцінки виконання заходів щодо запобігання корупції та періодичного перегляду Антикорупційної програми;

виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у структурних підрозділах Головного управління статистики та відокремлених підрозділах;

інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.

 

3.  У Головному управлінні статистики виконання функцій з питань запобігання та виявлення корупції покладається на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції – головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

 

4.  Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Головному управлінні статистики здійснюється:

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання корупції;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.