Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

Відділ здійснює планування та моніторинг діяльності структурних підрозділів Головного управління статистики в Одеській області; координує статистичну діяльність органу; організує діяльність колегії. Забезпечує реалізацію довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень в Одеській області; співпрацю з державними органами з питань координації та реалізації державних та обласних цільових програм.

Управління збирання даних статистичних спостережень, роботи з респондентами та постачальниками адміністративних даних

Управління організовує збирання форм статистичної та фінансової звітності у форматі «Єдиного вікна», приймає статистичні формуляри, здійснює взаємодію з респондентами: забезпечує їх звітно-статистичною документацією відповідно до плану державних статистичних спостережень, організовує семінари, надає методологічну допомогу тощо.

Відділ ведення реєстру статистичних одиниць

Відділ відповідає за ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Одеській області, надає користувачам інформацію з ЄДРПОУ згідно з діючим законодавством.

Управління збирання даних демографічної статистики та переписів

Управління організовує збирання та обробку адміністративних даних за напрямами: природний рух населення та міграційний рух населення. Здійснює розрахунки (оцінки) чисельності населення у період між переписами населення та показників, що характеризують демографічні процеси. Організовує підготовку і проведення переписів.

Управління збирання даних вибіркових обстежень населення

Управління організовує та проводить вибіркові обстеження населення за трьома напрямами: обстеження умов життя домогосподарств, економічної активності населення, обстеження сільськогосподарської діяльності.

Відділ збирання даних статистики цін

Відділ здійснює реєстрацію цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) на підприємствах торгівлі, сфери послуг та ринках. Проводить спостереження за змінами цін виробників промислової продукції та на первинному і вторинному ринку житла.

Управління обробки даних статистичних спостережень

Управління здійснює обробку, контроль та коригування даних економічної статистики (макроекономічна статистика, діяльність підприємств, послуги, внутрішня торгівля, капітальні інвестиції, основні засоби, інвестиційні проекти, сільське, лісове та рибне господарство, енергетика, промисловість, будівництво, транспорт, фінансова статистика, зовнішньоекономічна діяльність, наука, технології та інновації, навколишнє середовище, інформаційне суспільство), соціальної статистики (оплата праці та соціально-трудові відносини, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, населені пункти та житло, правосуддя та злочинність, культура, політична та інша суспільна діяльність, зайнятість та безробіття, доходи та умови життя демографічна статистика, туризм).

Управління аналізу статистичних даних

Управління здійснює аналіз статистичних даних, підготовку статистичної інформації за напрямками соціальної статистики, економічної статистики, навколишнього середовища та багатьох галузей; забезпечує дотримання конфіденційності вихідних даних; забезпечує, відповідно до законодавства, збереження та захист статистичної інформації.

Відділ поширення статистичної інформації, комунікацій з користувачами та громадськістю

Відділ здійснює поширення статистичної інформації, випуск статистичних видань, наповнення веб-сайту Головного управління статистики в Одеській області, взаємодію зі ЗМІ, громадськістю та іншими користувачами, забезпечує доступ до публічної інформації у визначеному законодавством порядку, популяризує статистичну інформацію та методологію її складання, організовує зустрічі з користувачами, вивчає їх потреби.

Управління інформаційних технологій

Управління забезпечує опрацювання та передачу статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону; функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики України на територіальному рівні; встановлення та функціонування ліцензійних комп’ютерних програм; розроблення, підтримку функціонування та розвиток офіційного вебсайту Головного управління статистики в Одеській області; функціонування системи електронної звітності на територіальному рівні; збереження та захист статистичної інформації від несанкціонованого доступу.

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Управління здійснює ведення бухгалтерського обліку установи; формування проектів кошторисів бюджетного запиту та обґрунтувань; розроблення, складання штатних розписів; аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів та основних показників фінансово-економічної діяльності Головного управління статистики в Одеській області.

Відділ управління персоналом

Відділ здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрових питань; вирішує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів, забезпечує підготовку, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Головного управління статистики в Одеській області; оформлює проходження державної служби та трудових відносин.

Відділ господарського обслуговування, експлуатації будівель і споруд та архівної справи

Відділ відповідає за господарське забезпечення Головного управління статистики в Одеській області, забезпечення раціональної експлуатації сантехнічних засобів, обслуговування систем опалення та водопостачання, електромережі, пожежної безпеки, охорони праці, транспортних засобів.

Відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом

Відділ здійснює організацію діловодства в установі; оперативний прийом, реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції; відправку документів.

Сектор правового забезпечення

Сектор правового забезпечення Головного управління статистики в Одеській області здійснює організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами Головного управління статистики в Одеській області, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків; а також представлення інтересів Головного управління статистики в Одеській області в судах.

Сектор з питань режимно-секретної роботи

Сектор забезпечує проведення заходів щодо охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування секретними документами, ведення таємного діловодства, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань держаної таємниці у Головному управлінні статистики в Одеській області.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Сектор забезпечує реалізацію державної політики щодо запобігання та виявлення корупції, здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства; проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції; розроблення, здійснення та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

Головний спеціаліст з питань охорони праці

Відповідає за організацію проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників Головного управління статистики в Одеській області.

Здійснює контроль дотримання працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Головний спеціаліст з питань захисту інформації

Відповідає за підготовку, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо захисту інформації в автоматизованих системах. Виконує роботи з комплексної системи захисту інформації, забезпечення ефективного використання всіх наявних організаційних та інженерно-технічних заходів з метою захисту інформації.

 

 

Організаційна структура Головного управління статистики в Одеській області