Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

Відділ здійснює планування та моніторинг діяльності структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики в Одеській області; координує статистичну діяльність органу; організує діяльність колегії. Забезпечує реалізацію довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень в Одеській області; співпрацю з державними органами з питань координації та реалізації державних та обласних цільових програм.

Управління збирання, введення і контролю даних статистичних спостережень та взаємодії з респондентами

Управління організовує збирання форм статистичної та фінансової звітності у форматі «Єдиного вікна», приймає статистичні формуляри, здійснює взаємодію з респондентами: забезпечує їх звітно-статистичною документацією відповідно до плану державних статистичних спостережень, організовує семінари, надає методологічну допомогу тощо. Відповідає за ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Одеській області, надає користувачам інформацію з ЄДРПОУ згідно з діючим законодавством.

Управління збирання даних вибіркових обстежень населення та реєстрації цін

Управління організовує проведення вибіркових обстежень населення за трьома напрямками: обстеження умов життя домогосподарств, економічної активності населення, обстеження сільськогосподарської діяльності; здійснює реєстрацію цін на споживчому ринку.

Управління обробки даних економічної статистики

Управління здійснює обробку, контроль та коригування даних економічної статистики (макроекономічна статистика, діяльність підприємств, послуги, внутрішня торгівля, капітальні інвестиції, основні засоби, інвестиційні проекти, сільське, лісове та рибне господарство, енергетика, промисловість, будівництво, транспорт, фінансова статистика, зовнішньоекономічна діяльність, наука, технології та інновації, навколишнє середовище, інформаційне суспільство).

Управління обробки даних демографічної та соціальної статистики

Управління здійснює обробку, контроль та коригування даних демографічної та соціальної статистики (оплата праці та соціально-трудові відносини, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, населені пункти та житло, правосуддя та злочинність, культура, політична та інша суспільна діяльність, зайнятість та безробіття, доходи та умови життя демографічна статистика, туризм).

Управління аналізу даних статистики виробництва та послуг

Управління формує вихідні таблиці для аналітичного розгляду статистичної інформації, отриманої за результатами проведення державних статистичних спостережень, здійснює додаткові розрахунки показників. Аналізує інформацію зі статистики промисловості, будівництва, інвестиційної діяльності та нефінансових послуг. Формує матеріали для виготовлення статистичних видань та відповідей на запити користувачів.

Відділ аналізу даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств

Відділ формує вихідні таблиці для аналітичного розгляду статистичної інформації, отриманої за результатами проведення державних статистичних спостережень, здійснює додаткові розрахунки показників. Аналізує статистичну інформацію зі статистики діяльності підприємств та тенденцій ділової активності підприємств. Формує матеріали для виготовлення статистичних видань та відповідей на запити користувачів.

Відділ аналізу даних статистики торгівлі та енергетики

Відділ формує вихідні таблиці для аналітичного розгляду статистичної інформації, отриманої за результатами проведення державних статистичних спостережень, здійснює додаткові розрахунки показників. Здійснює аналіз інформації зі статистики торгівлі та енергетики. Формує матеріали для виготовлення статистичних видань та відповідей на запити користувачів.

Відділ аналізу даних статистики цін

Відділ формує вихідні таблиці для аналітичного розгляду статистичної інформації, отриманої за результатами проведення державних статистичних спостережень, здійснює додаткові розрахунки показників. Здійснює аналіз інформації зі статистики споживчих цін на товари (послуги) у регіоні. Формує матеріали для виготовлення статистичних видань та відповідей на запити користувачів.

Відділ аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Відділ формує вихідні таблиці для аналітичного розгляду статистичної інформації, отриманої за результатами проведення державних статистичних спостережень, здійснює додаткові розрахунки показників. Здійснює аналіз інформації зі статистики сільського господарства та навколишнього середовища. Формує матеріали для виготовлення статистичних видань та відповідей на запити користувачів.

Управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики

Управління формує вихідні таблиці для аналітичного розгляду статистичної інформації, отриманої за результатами проведення державних статистичних спостережень, здійснює додаткові розрахунки показників. Здійснює аналіз інформації з питань демографічної та соціальної статистики. Формує матеріали для виготовлення статистичних видань та відповідей на запити користувачів.

Управління поширення інформації та комунікацій

Управління здійснює поширення статистичної інформації, випуск статвидань, наповнення веб-сайту Головного управління статистики в Одеській області, взаємодію зі ЗМІ, громадськістю та іншими користувачами, забезпечує доступ до публічної інформації у визначеному законодавством порядку, популяризує статистичну інформацію та методологію її складання, організовує зустрічі з користувачами, вивчає їх потреби.

Управління інформаційних технологій

Управління забезпечує опрацювання та передачу статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону; функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики України на територіальному рівні; встановлення та функціонування ліцензійних комп’ютерних програм; розроблення, підтримка функціонування та розвиток офіційного веб-сайту Головного управління статистики в Одеській області; функціонування системи електронної звітності на територіальному рівні; збереження та захист статистичної інформації від несанкціонованого доступу.

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Управління здійснює ведення бухгалтерського обліку установи; формування проектів кошторисів бюджетного запиту та обґрунтувань; розроблення, складання штатних розписів; аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів та основних показників фінансово-економічної діяльності Головного управління статистики в Одеській області.

Відділ кадрового забезпечення

Відділ здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрових питань; вирішує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів, забезпечує підготовку, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Головного управління статистики; оформлює проходження державної служби та трудових відносин.

Управління адміністративно-господарського забезпечення

Управління здійснює організацію діловодства в установі; оперативний прийом, реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції; відправку документів, ведення архіву, експертизу цінності документів. Відповідає за господарське забезпечення Головного управління статистики в Одеській області, забезпечення раціональної експлуатації сантехнічних засобів, обслуговування систем опалення та водопостачання, електромережі, пожежної безпеки, охорони праці, транспортних засобів.

Відділ правового забезпечення

Відділ правового забезпечення Головного управління статистики в Одеській області здійснює організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики в Одеській області, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків; а також представлення інтересів Головного управління статистики в Одеській області в судах.